Digitale forstyrrelser ud af skolen

- erfaringer og inspiration fra Nyborg GymnasiumHvorfor mobilfrihed og firewall på Nyborg Gymnasium?

Det handler om trivsel og rigtigt nærvær! 

Siden smartphonen kom til verden omkring 2007, var ukoncentrerede og multitaskende elever et tilbagevendende frustrationspunkt og tema til MUS-samtaler og pædagogiske rådsmøder på Nyborg Gymnasium. Lærerne oplevede, at eleverne blev afbrudt af hinandens digitale forstyrrelser, og tjekkede ud på både mobiler og skærme med private dagsordener, tøjkøb, streaming og sociale medier.  I elevtrivselsundersøgelser blev tre ud af fire elever forstyrret af andres skærmbrug. Lærerne skulle også kæmpe for opmærksomheden, og der var kommet en mur mellem lærer og elev. En mental og fysisk skærmmur. Og der var dårlig stemning på lærerværelset...

Temaet blev drøftet igen og igen på lærerside, og der var to fløje, som stod ret skarpt over for hinanden. En fløj der mente, at det at gå i gymnasiet måtte betyde, at man selv kunne styre sit skærmforbrug, og at det handlede om mere undervisning i digital dannelse. Den anden fløj mente, at virkeligheden viste, at på trods af massiv satsning på digital dannelse, så var der brug for at hjælpe de unge med at styre deres devices. At det er skolens opgave at sætte klare rammer og give de unge gode vaner.


Fra eksperiment til skærmfrihed

Midt i den skyttegravskrig skete der noget uventet, som blev en gamechanger. For en dag kom en delegation af elever fra elevrådet op til Henrik (rektor), fordi de havde haft en psykologitime med fokus på det skadelige ved forstyrrelser og digital støj. De foreslog at lave et eksperiment med at lukke ned for alle digitale devices og internet i en uge. Det fik eleverne et rungede ja til, og så startede ”Eksperimentet” i samarbejde med Imran Rashid.  Skolen lukkede totalt ned for internettet, og alle mobiler blev indsamlet i en uge.

Resultaterne var tankevækkende, og ”Eksperimentet” blev afsæt for en fornyet diskussion i skolens pædagogiske udvalg og pædagogisk råd - og undervejs fik vi løbende viden og vejledning af forskeren Dorte Ågård, som i mange år har undersøgt elevernes skærmbrug i skolen. Til sidst stemte alle lærere og ledere om, hvorvidt man skulle fortsætte med de gamle regler eller indføre mobilfrihed og firewall. Det sidste scenarie vandt, og hen over sommeren blev der hængt mobilskabe op i alle klasser og lavet en intelligent firewall, som elevrådet og faggrupperne selv var med til at konfigurere (man kan åbne og lukke sites efter ønske).

Tre år senere, siger lærerne, at der er sket en forandring, og undersøgelser viser et fald i lærernes oplevelse af elevernes manglende motivation og støj og uro i timerne. De oplever, at der er langt færre forstyrrelser (se resultatet af den seneste evaluering nedenfor). De fleste elever tænker slet ikke over det mere, for sådan er det bare på den her skole, og det virker overordnet efter hensigten. Og virker det perfekt? Nej. Kan man snyde og omgå firewallen? Ja. Sker det? Ja. Men helt overordnet set, er der kommet mere ro og færre forstyrrelser, og signalet til både elever og forældre er klart.Klasseledelse
Gennem alle årene har vi kommunikeret klart, at målet er, at vi gerne vil gøre skolen til en rolig ø midt i et oprørt hav af digital støj og alt for travle liv, og at det ikke handler om formynderi, men om at skabe rigtigt nærvær og faglig koncentration. At gøre de unge lidt mindre stressede, og at skolen skal have lov til at være skolen – og ikke en udlagt afdeling af teenageværelset. Det er omsorg, og det er erkendelsen af, at vi er nødt til at gøre noget ude i virkeligheden. Det her er ikke begrænsning af den personlige frihed. Det er en naturlig del af arbejdet med elevtrivsel, klasseledelse og didaktik på Nyborg Gymnasium.10 overordnede principper for en digital skolepolitik 

På Nyborg Gymnasium tager vi udgangspunkt i en fælles digital skolepolitik, der beskriver nogle overordnede principper for håndtering af skærme i skolen i arbejdet med elevernes trivsel, læring, dannelse og fællesskab. Iværksættelsen af den digitale skolepolitik på Nyborg Gymnasium var og er dybt inspireret af Dorte Ågårds bog Skærme i skolen.

I den digitale skolepolitik er det afgørende at formulere skolens overordnede ønsker og tilgang, og det gøres bedst i et samarbejde mellem elever, lærere og ledelse i fora, der samtænker den digitale skolepolitik med klasseledelse og didaktik. Strategier for skærmbrug er en fælles lærer- og ledelsesopgave, for det er ikke muligt for den enkelte lærer alene at forandre den digitale kultur og praksis i en klasse.

Det er desuden vigtigt at tilpasse skolens studie- og ordensregler, så de understøtter skolens principper. Se eksempel fra Nyborg Gymnasium her.

1. Når devices er med i skolen, skal de ikke længere betragtes som private genstande, men som redskaber, der indgår i den fælles undervisning

2. Det er læreren, der styrer elevernes brug af devices, og de er en del af lærerens pædagogiske repertoire

3. Devices skal kun bruges, når det giver faglig mening. Når de ikke skal bruges, skal de ikke være åbne eller tilgængelige

4. Der er forskel på skolearbejde og fritid. Eleverne skal lære at forvente “god anderledeshed”, som den tyske professor i pædagogik Thomas Ziehe kaldte det, altså at skoledagen foregår på andre præmisser end fritiden

5. Sociale medier, spil, shopping, streaming og andre former for underholdning har derfor intet at gøre i undervisningstiden

6. Der skal være skærmfrie tidsrum i alle lektioner af hensyn til kontakten mellem lærer og elever og eleverne imellem

7. Brug af devices i undervisningen er noget, eleverne skal lære. Deres digitale erfaringer fra fritiden gør dem ikke til “digitalt indfødte” og er ikke tilstrækkelige til, at de arbejder hensigtsmæssigt med det digitale i skolen

8. Eleverne skal trænes i ikke at være online. De skal opøve praktiske vaner, så de lærer at lægge mobilen til side, ikke at være tilgængelige og at udholde en hel lektionslængde uden distraktioner

9. Der er stadig brug for analoge læremidler. Bøger og papir har store kvaliteter, som ikke er blevet umoderne. Derfor er der behov for at variere brugen af læremidler

10. Mere restriktive spilleregler for skærmbrug skal iværksættes på en måde, så de nye klare rammer forenes med venlighed. Alle medarbejdere på skolen skal i processen være hjælpsomme over for eleverne, så en ny digital skolepolitik ikke skaber en uvenlig, autoritær skole, men skolen forbliver venlig og autoritativ:


10 konkrete forslag til digitale spilleregler i skolen

Disse 10 konkrete forslag er målrettet undervisning i de gymnasiale uddannelser. De er formuleret med udgangspunkt i de digitale spilleregler, der har været hverdag på Nyborg Gymnasium siden 2020.

1. Saml mobiltelefoner, der er sat i flytilstand, i en kasse eller et skab ved timens begyndelse. Ritualisér proceduren, så eleverne gør det på samme måde hos alle lærere

2. Etablér internetspærring på skolen mod de fire S’er: Sociale medier, spil, shopping og streaming, og bloker VPN-forbindelser

3. Sørg for, at alle computere er lukket ved timestart: Alle private dagsordener skal være lukket ned for at skabe fuld koncentration og god kontakt fra starten af timen

4. Planlæg sekvenser med og sekvenser uden skærm: Overvej på forhånd, om sekvensen kræver skærmbrug eller ej. Eleverne skal lukke, når de eksempelvis skal lytte til et oplæg

5. Brug også alternative former for notetagning: Lad fx eleverne skrive et kort resume efter en skærmfri sekvens, eller træn dem i også at tage noter i hånden, som også er mere effektive for læring end noter på tastatur

6. Gennemfør indimellem gruppearbejde uden computere

7. Supplér brugen af i-bøger og e-bøger med fysiske bøger eller udprintede sider og hav kun lærerskærmen åben. Lad ikke de digitale læremidler overtage undervisningen totalt. Brug dem med omtanke, og suppler med analoge læremidler

8. Træn elevernes koncentration, fx med oplæsning, husketeknikker og timer med fordybelseslæsning i selvvalgte papirbøger

9. Indlæg masser af aktiverende samarbejde, brain-breaks og små indslag med bevægelse i timerne for at kompensere for, at nogle elever bliver meget rastløse uden de sædvanlige digitale input og stimuli

10. Undervis eleverne i teknologiforståelse, fx i hvordan algoritmer fungerer, og hvordan skærmbrug og sociale medier påvirker os
Etablering af internetspærring

På Nyborg Gymnasium har vi valgt at blokere for udvalgte sider på internettet, fordi eleverne i de mange undervisningstimer foran computeren ofte bliver distraherede og mister opmærksomheden til spil, shopping og andet, der er irrelevant for undervisningen. Det forstyrrer deres læring og evne til koncentration og fordybelse. Internetblokeringen kræver en server, der analyserer al trafik ind og ud af skolen, og så skal serveren have installeret internetblokeringssoftware eller bruge en cloudtjeneste, hvor serveren egentlig er placeret hos en tredje part. Det vil være afhængigt af hvilke IT-systemer, der anvendes på den enkelte skole, hvilken løsning der giver bedst mening. På Nyborg Gymnasium anvendes Cisco Umbrella, som giver mulighed for at blokere en række kategorier af sites og for at lukke eller åbne sites. Kategorierne opdateres løbende på baggrund af feedback fra alle, der bruger programmet. Dette for at sikre, at sites, der bytter adresse og nye sites, der kommer inden for kategorierne, bliver blokeret. På Nyborg Gymnasium har vi de fire S’er som overordnet princip for hvilke kategorier, vi blokerer: sociale medier, spil, shopping og streaming. Læs mere om sites mm. i vores FAQ nedenfor.FAQ

Spørgsmål og svar i denne FAQ er målrettet gymnasiale uddannelser og tager udgangspunkt i den praksis, som i øjeblikket er typisk der: Mobilerne indsamles i starten af en lektion og udleveres igen, når timen er slut. Men med enkelte tilpasninger vil de kunne bruges på erhvervsuddannelser og i grundskolen. Anbefalingerne er baseret på erfaringer fra Nyborg Gymnasium.

Mobilfrihed

Firewall


Kommunikation og sanktioner
Erfaringerne
Vi har haft mobilskab og internetblokering på Nyborg Gymnasium side 2020. Nedenfor kan du høre lærere og elever udtale sig:


Vi har i netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne. 90 har svaret, og undersøgelsen viser, at lærerne oplever, at de digitale spilleregler er vigtige og gode ift. at skabe ro og færre forstyrrelser. Se et kort indblik i udvalgte besvarelser:

Download den fulde spørgeskemaundersøgelse her


Vi har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. 877 har svaret. Eleverne vurderer at undervisning uden forstyrrelser forbedrer deres koncentration i timerne, og de synes overvejende, at det er godt, at skolen begrænser brugen af mobiler og bærbare.

Download den fulde spørgeskemaundersøgelse her
Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem:

Dorte Ågård, Phd., klasseledelsesforsker, pædagogisk konsulent og medlem Tech&Trivsel

Henrik Vestergaard Stokholm, rektor Nyborg Gymnasium

Malene Meincke, uddannelsesleder Nyborg Gymnasium

Download "Digitale forstyrrelser ud af skolen" her

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content