SØG

Fælles ansvar – oprydning i fællesområder, kantine og klasselokaler

Nyborg Gymnasium har fået nogle nye fantastiske rammer i kraft af nye fællesarealer, kantine, studieområder og multihallen. Samtidig har vi i forvejen flotte og attraktive faciliteter i Science-bygningen, J-bygningen og i Musikhuset. Vi er rigtig stolte af skolen, for de nye såvel som ”gamle” rammer giver i langt højere grad mulighed for at lave projektarbejde, gruppearbejde, læse lektier, få vejledning og lave læringsaktiviteter uden for klasserummets fire vægge. Samtidig vil de nye sociale og faglige rammer binde skolen mere sammen og give mulighed for uformelt socialt samvær på tværs af uddannelser. Arealerne har således også en central kulturskabende funktion.

I de sidste par år har oprydningen af kantine og fællesområder været mangelfuld. Det er i den grad gået ud over køkken- og rengøringspersonalet. Derfor vil vi godt slå fast med det samme: Din mor arbejder ikke her, og at alle elever har personligt ansvar for at rydde op efter sig selv! Fællesområderne omfatter kantinen, samt alle studieområder i salen, forhallen, science-bygningen, kuberne og de udendørs opholdsområder

For at både elever og medarbejdere kan få gavn af de nye såvel som ”gamle” rammer på NG, så er det derfor nødvendigt, at alle i fællesskab tager et aktivt medansvar for at skabe et attraktivt studiemiljø – både i klasselokalerne og i fællesområderne.  I skolens værdigrundlag fremgår det klart, at:

Fællesskab, ansvar og respekt er vigtige værdier på skolen. Skolekulturen medvirker til at skabe gode rammer omkring skolen som arbejdsplads for elever og medarbejdere.  De fysiske og organisatoriske rammer er et vigtigt fundament for skolen som helhed. De fysiske rammer er desuden et væsentligt element i skolens udtryk”

De værdier er helt centrale og betyder, at vi eksplicit laver nye principper og regler for brugen af områderne. På den måde sikres det, at alle elever og medarbejdere har et medansvar for oprydning og for derved at præge skolens kultur og udtryk i positiv retning. Nedenfor gennemgås de centrale principper og regler, som alle elever informeres om af ledelsen til samlinger/via Lectio samt af alle klassekoordinatorer ude i klasserne.

1. Fællesområderne er for alle!

Brugen af fællesområdet skal være præget af lighed blandt alle elever, og der tillades ikke ”faste” pladser eller hierarkier mellem klasser/årgange/uddannelser.

2. Fællesområderne er både læringsrum og studieområder
Fællesarealerne kan bruges til læringsaktiviteter i undervisningen – f.eks. til gruppearbejde, projektarbejde, pararbejde, lektielæsning, foredrag m.m.. I undervisningstiden (når det ikke er frikvarter) skal der derfor være mest mulig ro og koncentration. Elever, der har mellemtime dæmper sociale aktiviteter af hensyn til de andre elever (skru ikke op for boomblasteren m.m.). I de nye stilleområder skal alle have ro til at læse lektier, lave opgaver og fordybe sig.

 

2. Fællesområderne er både læringsrum og studieområder

Fællesarealerne kan bruges til læringsaktiviteter i undervisningen – f.eks. til gruppearbejde, projektarbejde, pararbejde, lektielæsning, foredrag m.m.. I undervisningstiden (når det ikke er frikvarter) skal der derfor være mest mulig ro og koncentration. Elever, der har mellemtime dæmper sociale aktiviteter af hensyn til de andre elever (skru ikke op for boomblasteren m.m.). I de nye stilleområder skal alle have ro til at læse lektier, lave opgaver og fordybe sig.

 

3. Fællesområderne er frirum til socialt samvær på tværs af alle uddannelser

I frikvarterer og efter skoledagens afslutning bruges fællesarealerne til socialt samvær, After School-aktiviteter, møder, foredrag m.m. Alle har et ansvar for at rydde op efter sig selv og passe på møbler og inventar. Skolen skal altid fremstå indbydende, og som et sted man har lyst til at lære, være og hygge sig.

4. Oprydning i fællesområderne.

4.1. Regler – personligt ansvar hver dag!

  • Brugt service sættes på bakker på de centralt placerede vogne
  • Affald lægges i skraldespande
  • Stolene sættes op under bordene efter brug

4.2 Regler: Klasseansvar for oprydning og rengøring af fællesområder én uge om året

Efter frikvarteret fra 11.30-12.00 etableres desuden en klasseturnusordning for oprydning og rengøring. Alle klasser er således ansvarlige for den overordnede oprydning/rengøring én uge om året. Der udarbejdes en oprydningsplan, som fremgår af Lectio. Her kan man se ugens ”oprydningsklasse”.

De pågældende lærere, som skal have klassen i 3. modul i den pågældende uge, går en runde i fællesområderne 12.00-12.10, og har ansvar for at sende elever til fællesområderne, hvis eleverne har glemt oprydningen. Hvis en hel klasse i fællesskab rydder op, vil det max tage 5-10 minutter af undervisningstiden. Læreren der har klassen i 2.modul husker eleverne på opgaven.

Efterfølgende fører ledelsen og/eller Serviceafdelingen tilsyn med områderne og henter eleverne, hvis oprydningen er mangelfuld. Hver måned kåres den bedste ”oprydningsklasse”, som vinder kage.

  • Arbejdet forberedes, så det kan påbegyndes kl.12.00. Med aktiv fælles indsats kan det klares på 5-10 min.
  • Rengøringsmaterialer: klude, affaldssækkes m.m. stilles til rådighed af køkkenpersonalet i ”Food Camp”.
  • Alle borde aftørres og evt. affald på bordene og gulvet lægges i affaldsspandene
  • Alle stole sættes op

5. Klasselokalerne

Sidste skoleår filmede vi nogle klasselokaler efter brug til skræk og advarsel, fordi der var bunker af affald og rod. Det går ud over kvaliteten af rengøringen og belaster vores rengøringspersonale helt urimeligt. Så det personlige ansvar for oprydning er det samme i klasselokalerne: Her arbejder din mor nemlig heller ikke!

5.1. Regler: fælles og personligt ansvar

  • Når et klasselokale forlades efter en lektion, skal alle stole være sat på plads og al affald fjernet
  • Læreren sikrer, at lokalet ser ordentligt ud, inden eleverne får lov at gå til næste lektion eller gå hjem

6. Konsekvenser ved brud på reglerne

Hvis elever ikke rydder op efter sig selv/ikke deltager i klasseturnusordningen, så har både lærere og ledelse ansvar for at reagere og få eleverne til at løfte den fælles opgave. Lærerne kan til enhver tid søge råd, vejledning og hjælp hos ledelsen, som griber ind så snart, der er kendskab til problemer. Ved grove eller gentagne brud på reglerne indkaldes klassen/eleverne til samtale hos rektor, som kan benytte de sanktionsmuligheder, der er beskrevet i studie- og ordensreglerne.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content