SØG

Vision

Nyborg Gymnasium danner rammen om almene og merkantile uddannelser, som hver især har stærke profiler, og som sammen med kostskolen har en fælles identitet. Kulturen er præget af engagement, åbenhed, fællesskab og gensidig respekt.

Vi åbner skolen mod omverdenen, og den internationale og lokale profil er tydelig. Vi har traditioner, der understøtter vores identitet og fællesskabet, og vi skaber et aktivt miljø omkring skolen både i og uden for undervisningen.

Nyborg Gymnasium er kendt som en udfordrende, udviklende og attraktiv skole og arbejdsplads for elever og medarbejdere. Vi er ambitiøse, og kvalitet er i højsædet. Læring og viden er centrale elementer i en kultur præget af tværgående samarbejde.

Vi opstiller tydelige mål og har klare forventninger til, hvad den enkelte elev skal lære, hvor alle elever løftes mest muligt. Elevernes læring er omdrejningspunktet i den faglige og pædagogiske udvikling, der understøttes af mod til at afprøve nyt. Eleverne tager ansvar og engagerer sig.

Inspirerende og fleksible fysiske og organisatoriske rammer skaber fundamentet for læring, samarbejde og trivsel. Samspillet på tværs af uddannelser skaber et varieret og attraktivt udbud af fag og undervisningsformer.

Vi vægter samarbejde, dialog og tydelig kommunikation. Vi giver derfor mulighed for bred involvering, hvor både elever, medarbejdere og ledelse indgår og proaktivt understøtter skolens udvikling.

Strategi

De strategiske pejlemærker sætter den overordnede retning for de prioriterede indsatser på Nyborg Gymnasium. Pejlemærkerne omsættes efterfølgende til en konkret handleplan, hvor der opstilles mere specifikke mål og aktiviteter der skal sikre, at strategien realiseres.

Elevernes læring

Undervisning og elevernes læring er kerneopgaven på Nyborg Gymnasium og står derfor centralt i den samlede strategi.

 • Vi sikrer faglig og pædagogisk udvikling og et højt fagligt niveau blandt medarbejderne
 • Vi sikrer, at alle elever løftes og udvikles mest muligt med afsæt i den enkeltes ressourcer
 • Vi stiller tydelige krav og sætter klare mål for den enkelte elevs læring
 • Vi prioriterer et aktivt og udfordrende læringsmiljø med varierede undervisningsformer
 • Vi lægger vægt på en tryg og positiv stemning i undervisningen
 • Vi evaluerer målrettet med fokus på effekt og kvalitet
 • Vi inddrager omverdenen i undervisning og læring

Skolekultur

Fællesskab, ansvar og respekt er vigtige værdier på skolen. Skolekulturen medvirker til at skabe gode rammer omkring skolen som arbejdsplads for elever og medarbejdere.

 • Vi arbejder målrettet for at sikre trivsel ved at dyrke en kultur præget af åbenhed, dialog, inddragelse og sammenhængskraft
 • Vi skaber en kultur båret af tolerance med plads til alle. Et sted, hvor man tør være sig selv, og hvor man har lyst til at komme
 • Vi understøtter åbenhed og retning via målrettet og tydelig intern og ekstern kommunikation
 • Vi understøtter og tilskynder til aktiviteter, der skaber et godt socialt liv på skolen, og som bygger bro mellem mennesker og skaber fællesskab på tværs
 • Vi værner om og udvikler traditioner, der giver skolen identitet

Inspirerende og fleksible rammer

De fysiske og organisatoriske rammer er et vigtigt fundament for skolen som helhed. De fysiske rammer er desuden et væsentligt element i skolens udtryk.

 • Vi arbejder målrettet for at sikre, at de fysiske rammer løbende udvikles og vedligeholdes, således at undervisning og elevernes læring understøttes af fleksible og inspirerende lokaler
 • Vi arbejder målrettet for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle
 • Vi udvikler og tilpasser de organisatoriske rammer, så der skabes fleksibilitet i forhold til skoledag og samarbejde
 • Vi sikrer strukturerede rammer for kompetenceudvikling og videndeling
 • Vi skaber tydelighed omkring roller, ansvar og arbejdsgange

Omverden

Nyborg Gymnasium samarbejder målrettet med omverdenen for at understøtte både den lokale forankring og det internationale perspektiv.

Vi understøtter innovation, udvikling og elevernes læring via lokale, regionale, nationale og internationale samarbejder
Vi arbejder aktivt for at skabe sammenhæng i elevernes samlede uddannelsesforløb
Vi bygger bro mellem skolen, byen og andre samarbejdspartnere
Vi markedsfører skolen med afsæt i skolens kultur, værdier og kombination af uddannelsestilbud
Vi rekrutterer elever lokalt, nationalt og globalt

Vision and Strategy in English

Vision

Nyborg Gymnasium offers both general and business education, each with strong profiles, which together with the boarding school have a common identity. It is a culture characterized by commitment, openness, community spirit and mutual respect.

We open up the school to the outside world, and the international and local profile is evident. We have traditions that support our identity and community spirit, and we create an active environment around the school both in and outside of the classroom.

Nyborg Gymnasium is known for being challenging, developmental and an attractive school and workplace for students and staff. We are ambitious, and quality is paramount. Learning and knowledge are key elements in a culture influenced by transverse cooperation.

We set clear goals and expectations of what each student should learn, and we inspire all students to succeed as much as possible. Students’ learning is pivotal to the professional and educational development, and we support the courage to try out new ground. We expect students to take responsibility and be committed.

An inspiring and flexible physical and organizational framework creates the foundation for learning, cooperation and well-being. The interaction across educational programmes creates a varied and attractive range of subjects and teaching methods.

We emphasise cooperation, dialogue and clear communication. We therefore give the opportunity for broad involvement where both students, staff and management collectively and proactively support the school’s development.

Strategy

The strategic milestones set the direction for the priority of work at Nyborg Gymnasium. Each milestone converts subsequently to a concrete action plan, setting specific objectives and activities to ensure the implementation of the strategy.

Learning

Teaching and student learning is the core function at Nyborg Gymnasium and therefore central to the overall strategy.

 • We ensure professional and pedagogical development and a high level of professionalism among employees.
 • We ensure that all students are inspired to succeed and develop as much as possible, based on the individual’s resources.
 • We provide clear requirements, setting clear targets for the individual learning for the student.
 • We give priority to an active, challenging learning environment with varied teaching methods.
 • We emphasise a secure and positive atmosphere in the classroom.
 • We evaluate towards the target with focus on effect and quality.
 • We involve the world around us in teaching and learning.

School culture

Community spirit, responsibility and respect are important values of the school. The school culture contributes to creating a good environment around the school as a workplace for pupils and staff.

 • We work towards a target to ensure well-being by cultivating a culture of openness, dialogue, inclusion and cohesion.
 • We create a culture of tolerance and with room for everyone. The school is an attractive place to learn, to be oneself and feel secure.
 • We support openness with focus on clear internal and external communication.
 • We support and encourage activities that create a good social life at school, building bridges between people and creating community spirit.
 • We preserve and develop traditions that give the school identity.

Inspiring and flexible framework

The physical and organisational framework is an important foundation for the school as a whole. The physical environment is also an essential element in the way the school expresses itself.

We ensure that the physical surroundings are continuously developed and maintained so that teaching and student learning thrive in flexible and inspiring buildings.
We work focussed on ensuring a good physical and mental environment for all.
We develop and adapt the organisational framework to create flexibility regarding the school day and cooperation.
We provide a structured framework for professional development and knowledge sharing.
We create clarity around roles, responsibilities and workflows.

The surrounding world

Nyborg Gymnasium cooperates strategically with the outside world in order to support both the local roots and the international perspective.

 • We support innovation, development and student learning through local, regional, national and international partnerships.
 • We work actively to create a coherent flow in the students’ overall education.
 • We build bridges between the school, town and other cooperative partners.
 • We market the school based on the school’s culture, values and combination of educational programmes.
 • We recruit students locally, nationally and globally.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content