SØG

Samfundsfag A

Faglige mål og fagligt indhold
Det centrale mål på A-niveau er, at du skal lære at anvende samfundsfaglige metoder, begreber og sammenhænge til at redegøre for/undersøge/diskutere relevante, aktuelle og konkrete problemstillinger. Det er vigtigt at du er/bliver interesseret i at følge med i, hvad der sker i verden gennem aviser, nyhedsudsendelser på tv m.v. – for at kunne forbinde begivenheder og tendenser med faglig viden – og selv vurdere og tage stilling til synspunkter og begivenheder.

Du vil lære at skelne mellem forskellige typer af udsagn og argumentere ud fra forskellige synsvinkler – samt at formulere samfundsfaglige spørgsmål, og selv finde materiale til at undersøge og vurdere disse spørgsmål. (et eksempel på et sådan spørgsmål kunne være: Giver større velstand større velfærd/lykke?)
Du vil lære at arbejde undersøge og vurdere forskellige typer materiale – tekster, tabeller, billeder m.m.

Der lægges vægt på at skelne mellem problemstillinger på individplan og på det samfundsmæssige plan, herunder hvornår problemer på individplan bliver til samfundsmæssige problemer.
Det faglige understreges ved, at du skal kunne anvende begreber og teorier til at forklare samfundsmæssige sammenhænge. Ved en teori forstås en generel årsagssammenhæng mellem flere variable indenfor et afgrænset område.

Skriftligt arbejde
Der skal udarbejdes mindst to skriftlige projekter, som er en del af grundlaget for den mundtlige prøve. Der udarbejdes skriftlige opgaver (rapporter).

Kernestof
Dette er de hovedemner samfundsfag på A-niveau vil beskæftige sig med:

Sociologi

 • identitetsdannelse og socialisation
 • massemedier og politisk meningsdannelse
 • social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring

Politik

 • politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjerog vælgeradfærd
 • magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemer
 • forskellige typer politiske systemer, herunder EU

Økonomi

 • velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
 • typer af goder og økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling.
 • makroøkonomiske sammenhænge, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt

International politik

 • Danmarks suverænitet og handlemuligheder
 • aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
 • globalisering og samfundsudvikling

Metode
− komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode, herunder statistiske mål

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content