SØG

ABC

Praktiske oplysninger om Nyborg Gymnasium.

Administrationen

Skolens sekretariat og ledelsens kontorer finder du på 1. sal i hovedbygningen. Der er åbent på alle skoledage fra kl. 7.30 til 15.30, fredag til kl. 14.30

Adresseændring

Ændring af telefonnummer skal straks meddeles til sekretariatet

After School

Se tilbuddene på denne side!

Alkoholpolitik
Bestyrelse

Oplysninger om Nyborg Gymnasiums bestyrelse findes på denne side.

Biblioteket

På Nyborg Gymnasium har vi et fysisk bibliotek i samarbejde med Nyborg Bibliotek. Du kan få hjælp af en bibliotekar 3 gange om ugen.

Blå Bog

Den blå bog er afgangselevernes hvem-er-hvem-bog. Her karakteriserer klasserne deres klassekammerater på en morsom og sjov måde, så det er her, at du engang kan komme til at læse om dine små særheder. Det er eleverne selv, der står for redigeringen, trykningen og salget af den blå bog.

Bogdepot/Bøger

Bogdepotet ligger på A100 gangen.

Bogdepotets åbningstider: hver dag fra kl. 11 til 12 undtagen fredag.
Skolens bøger er forsynet med stregkoder. Der skal altid skrives navn i bøgerne, da det ikke af bogens stregkode fremgår, hvem låneren er.

HUSK: Der må ikke skrives i bøgerne (kun dit navn!).

Bøger skal altid tilbageleveres i bogdepotet efter endt brug.

Bøger, der bortkommer, skal erstattes; nye eksemplarer kan fås ved henvendelse i bogdepotet.

Det er gratis at låne skolens bøger. Nyborg Gymnasiums elever har adgang til Gyldendals ordbøger online.

Bus- og togforbindelser/Ungdomskort

Nyborg Gymnasium modtager elever mange steder fra, og det er derfor vigtigt, at der er så gode busforbindelser som muligt.

Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få et Ungdomskort, der giver rabat på bus- og togrejser. (Ikke 10. klasse)

I folderen fra FynBus, som du kan læse her, kan du se hvordan du bestiller et ungdomskort og hvad du kan bruge det til.

Er du i tvivl om noget vedr. ungdomskortet, kan du henvende dig til sekretær Helle Konradsen

Specielt for 10. klasse

For elever i 10. klasse er der særlige transportmuligheder.

Da 10. klasse IKKE er en SU-berettiget ungdomsuddannelse, kan du IKKE søge om ungdomskort hos Fynbus.

Du skal kontakte Nyborg Kommune for at søge om transport til/fra skole.

Jeg skal i 10. klasse og er bosiddende i Nyborg Kommune

 • Du kan søge om skolekort hos Nyborg Kommune, enten til hele skoleåret eller vinterhalvåret, på kommunens selvbetjening her.
 • Har du spørgsmål til skolekort og elevtransport, kan du ringe til Nyborg Kommune borgerservice på TLF: 63 33 80 00
 • Læs mere om transportmuligheder her (Skolebus og elevtransport – Nyborg.dk)

Jeg skal i 10. klasse og er ikke bosiddende i Nyborg Kommune

 • Du kan ikke søge om skolekort, når du ikke er bosiddende i din skole-kommune, og du skal derfor bestille et Rejsekort Ung med Tank-Op, pendleraftale eller anden betalingsaftale.
 • Du kan få indstillet dit Rejsekort Personligt til kundetype ‘Ung’ ved at kontakte Rejsekort Kundecenter på telefon 70 11 33 33 eller på et salgssted (Fynbus kundecenter på Odense Banegård).
 • Læs mere om bestilling af rejsekort her: Bestilling | rejsekort.dk eller kontakt

FynBus til og fra Nyborg Gymnasium

Du kan se alle busforbindelserne her.

Lang til stoppestedet fra din bopæl?

Bor du lang fra et stoppested (se hvor langt i linket), tilbyder FynBus en Flextrafik ordning.

Læs mere om ordningen her.

CAS

Creativity, Action og Service.
Således kaldes det fag, som elever på International Baccalaureate (IB) skal tage ved siden af selve den skemalagte undervisning. Creativity kan være billedkunst, kor, fremstilling af hjemmeside;  Action en eller anden form for sport; og Service er en slags ”hjælp til andre”, hvor man f.eks. kan være ulønnet hjælper for en ældre, involveret i nødhjælpsarbejde nationalt og internationalt eller lignende .
Man forventer, at CAS aktiviteten tager ca. 5 timer ugentligt – eller det, der svarer til et par eftermiddage om ugen.

Censor

Se information til censorer her.

DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)

DGS er gymnasieelevernes landsdækkende faglige organisation.

Eksamen

Nedenfor links, der kan være nyttige i forbindelse med eksaminer og karaktergivning.

Diverse regler og vejledninger
Fagenes læreplaner og vejledninger

I læreplanerne finder man oplysninger om skriftlige og mundtlige prøver i de enkelte fag, herunder hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne.

Undervisningsbeskrivelser
UVM’s side om undervisningsbeskrivelser

Netadgang under eksamen: I eksamensbekendtgørelsen finder man reglerne for elevers adgang til internettet under eksaminer. De relevante paragraffer lyder således:

§ 14 Institutionen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet.

§ 15 Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.
Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

For elever, der er startet efter 1. august 2017 gælder desuden Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser § 5-7 om snyd og anden overtrædelse af eksamensreglerne.

Relevante uddrag:

§ 5 Institutionen tilrettelægger gennemførelsen af prøverne, så de kan gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af prøverne (lokale eksamensregler).

Stk. 3. De lokale eksamensregler kan bl.a. indeholde regler om tilsyn, afvikling, fremmøde, adgang til internettet efter §6, stk. 4-5, brug af cloud-tjenester, overvågning og logning af netværksaktivitet, monitorering af eksaminandernes computere/tablets mv. og brug af elektroniske enheder i øvrigt.

§6 Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.

På Nyborg Gymnasium gælder disse lokale eksamensregler:
 1. Det er kun tilladt at tilslutte sig internettet gennem skolens netværk. Hvis man går på andre netværk, opfatter vi det som forsøg på kommunikation med andre eller anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler – og dermed eksamenssnyd. Der vil finde overvågning af den digitale trafik sted.
 2. Der foretages monitorering af alt, hvad der foregår på elevernes medbragte computere under eksamen. Det er et krav for deltagelse i eksamen, at man installerer det af skolen udpegede monitoreringsprogram. Deaktivering af programmet betragtes som eksamenssnyd. Al monitorering sker kun under selve eksamen.
 3. Som udgangspunkt må internettet ikke tilgås under eksamen, undtagen i særlige tilfælde. Generelle undtagelser: ExamCookie, Netprøver, Gyldendals ordbøger, ordbogen.com
  Derudover kan der være særlige undtagelser på dit fag/hold, som vil fremgå af undervisningsbeskrivelsen.
 4. Det er ikke tilladt at bruge cloud-tjenester som OneDrive, Dropbox, iCloud mm under eksamen. Dokumenter må kun gemmes på egen computer eller USB-stik
 5. Enhver form for kommunikation med andre via internettet betragtes som eksamenssnyd

Pas på, der er funktioner i mange programmer, som bruger internettet, uden at man måske er opmærksom på det. Se særskilt vejledning i, hvordan man undgår dette her.

Overtrædelse af disse regler er eksamenssnyd. Konsekvensen vil være, at man enten får tildelt karakterer -3 eller bliver bortdømt fra eksamen, så man skal tage den igen det følgende år.

Særligt for elever der er startet før 1. august 2017 gælder, at det ikke nødvendigvis skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen om en internetside må tilgås, men der gælder da følgende generelle regler om hvad man må tilgå (Ovenstående lokale regler om monitorering, cloudtjenester, kommunikation mm. er stadig gældende):

Man må tilgå materiale, som man med eget login kan tilgå i Lectio, Nyborg Gymnasiums SharePoint, Office.com og Nyborg Gymnasiums Moodle.
– ordbogen.com og Gyldendals ordbøger,

– e- og i-Bøger, der har været anvendt i undervisningen

– OneNote notesbøger. Herunder links og videoer som afspilles direkte fra Notesbogen. Hvis man følger et link, må man kun tilgå den side som linkes til og ikke følge links videre fra den side. Søgninger er altid forbudt.

Ekskursioner og studierejser

Skolen har som mål, at hver klasse bør have mulighed for at deltage i udadrettede undervisningsaktiviteter af en eller flere dages varighed dog med den begrænsning, at den enkelte elev normalt kun tilbydes én studierejse og/eller én tredagesekskursion i løbet af sit stx , hf, hhx, eud, eux og IB-forløb. Begrænsningen skyldes hensynet til, at den enkelte elevs samlede udgifter til ekskursioner og studierejsen bør have et rimeligt omfang. Udgifterne til en studierejse søges således også holdt på et rimeligt niveau. Undervisningsaktiviteter i forbindelse med ekskursioner og studierejser betales af skolen. Udgifter til rejse og ophold og fortæring betales af eleven selv evt. med et mindre tilskud fra skolen ved ekskursioner.

Ekskursioner og studierejser gennemføres normalt kun med deltagelse af alle elever.

Hvis en elev af helt særlige grunde ikke kan deltage i en studierejse eller en ekskursion, tilrettelægger læreren det sådan, at eleven selv kan arbejde med et erstatningspensum på skolen.

Elevstøtteforeningen på Nyborg Gymnasium

Elevstøtteforeningen kan give tilskud eller lån til studieture og ekskursioner for elever der ikke selv har råd.

Ansøgning om støtte fra Elevstøtteforeningen foregår ved indstilling fra skolens vejledere.

Man bliver medlem af foreningen ved at betale et engangsbeløb på 200 kr.

Beløbet indbetales på reg. nr. 9570 kontonr. 12151748.

Bestyrelsen
Formand: Rektor
Næstformand og kasserer: Mikael Samsøe Sørensen
Sekretær: Malene Meincke

Menige medlemmer: Stuart Noble, Marie-Louise Bach, Henrik Lunde, Tia Christiansen, Lise Dixon Kildelund

Vedtægter for elevstøtteforening.

Elevforening

Elevforeningen Kapaki afholder en række gymnasiefester og fredagscafeer i løbet af skoleåret.

Fester

Ud over elevforeningens fester er der tradition for, at skolen afholder et introduktionsarrangement for de nye elever, julestue for afgangselever med deltagelse af gamle elever, samt gallafest i begyndelsen af marts for alle elever og deres forældre.

Når den sidste eksamen er overstået, holdes dimittendfesten. Her deltager alle afgangseleverne og deres lærere.

FoodCamp

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 7.00 – 14.30.
Fredag kl. 7:00 – 14:00

Der kan købes forskellig slags hjemmebagte boller, sandwich, kage, salatbar og dagens ret samt diverse drikkevarer.

I FoodCamp er det en selvfølge, at alle rydder op efter sig.

Forældrekontakt

I løbet af året er der en række arrangementer og møder for eleverne og deres forældre.  Her orienteres forældrene bl.a. om uddannelsesforløbene. Der afholdes derudover elev- og forældrekonsultationer samt forårs- og efterårskoncerter. I vil få besked om arrangementerne via e-mail eller e-boks.

Forældre er naturligvis altid velkomne til at kontakte skolen.

Fravær

Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio, og her er det vigtigt, at du kigger på tallet under ‘Periode’  – IKKE ‘For året’.

Er du under 18 år, har vi pligt til at orientere dine forældre om dit fravær, hvis du bliver indkaldt til samtale.

Du får 100 % fravær, hvis du ikke er tilstede, når der føres fravær.

Fravær kan både være fysisk og skriftligt fravær.

Skriftligt fravær opstår, når du ikke afleverer opgaver til tiden.

Fysisk fravær er, hvis du kommer for sent til undervisningen, eller slet ikke møder op.

Der eksisterer ikke lovligt fravær. Du registreres fraværende, når du ikke er tilstede.

Skolen har et automatisk sanktionssystem, der træder i kraft, hvis du ikke passer din skolegang. Men der tages selvfølgelig højde for sygdom og andre forhold. Så sanktionssystemet tager højde for den enkelte elevs udfordringer.

Fravær kan godskrives hvis det skyldes skolerelaterede aktiviteter – f.eks. ekskursioner, talentprogrammer, elevrådsarbejde, borgerligt ombud etc. I sådanne tilfælde skal du henvende dig og få en godskrivningsblanket i administrationen.

Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio. Og du skal angive fraværsårsager i Lectio, hvis du er fraværende. Husk at din lærer ikke kan se, hvad du skriver i fraværsårsagerne.

Frivillig undervisning

Se denne side

Fællesarrangementer

Fællesarrangementer er for alle skolens elever og lærere eller for eleverne i ét fag eller på én årgang. Formålet er at give alle på skolen på tværs af klasser og fag en fælles oplevelse. Der er tradition for arrangementer med både foredrag, musik og teaterforestillinger. Da fællesarrangementer er en del af undervisningen, er der mødepligt til disse arrangementer.

Glemte sager

Ting, der er glemt i undervisningstiden, bliver samlet sammen under skolerengøringen. Har man mistet noget, kan man henvende sig I sekretariatet og forhøre sig, om det er blevet indleveret/fundet.

Gymnasiepsykolog

Gymnasiesektoren på Fyn har tilknyttet 2 psykologer. Gymnasiepsykologerne yder psykologisk og social rådgivning til elever, som har behov og ønske herom. Henvisning sker igennem din vejleder.

Handicaps

Skolen har mulighed for at yde hjælp til elever med forskellige handicaps som fx ordblindhed, synsvanskeligheder osv. Der kan fx gives ekstraundervisning, konsulentbistand og dispensation til længere forberedelsestid til eksamen.
Hvis du er i tvivl, om du kan få hjælp, så spørg din vejleder.

International Baccalaureate (IB)

IB er en international studentereksamen. Undervisningssproget og –materialet er engelsk. På verdensplan findes IB i øjeblikket på cirka 3600 skoler fordelt på 144 lande. Hovedformålet med uddannelsen er at forberede eleverne til optagelse på videregående uddannelser. En afsluttet IB-eksamen giver således umiddelbar adgang til universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark og i resten af verden.

IB bygger på de bedste elementer fra mange landes uddannelsessystemer, og der er særligt fokus på at opnå et højt fagligt niveau. Der lægges desuden stor vægt på international forståelse og åbenhed. Denne forståelse opnås ved. at de enkelte elever med udgangspunkt i deres egen kulturelle baggrund øves i at relatere denne til andre kulturer – ikke for at bestemme hvilken kultur, der er bedst, men for at styrke kendskabet til og respekten for andre kulturer.

Gennem CAS-programmet (se under CAS) introduceres eleverne til lokalsamfundet og trænes herved til som ansvarlige borgere aktivt at deltage i samfundslivet.
Efter endt IB-eksamen har eleverne således opnået et højt fagligt niveau, forståelse og respekt for andre kulturer samt evne til at tænke kritisk. De har lært for livet.

International Baccalaureates fagrække:
IB er en to-årig uddannelse, der består af 1 fællesfag, 6 valgfag, en større skriftlig opgave, samt kreative og sociale aktiviteter svarende til 2-3 eftermiddage om ugen.

Man skal vælge mindst 3 (højst 4) fag på High Level og højst 3 (mindst 2) fag på Standard Level.

It

Computeren er i dag et nødvendigt arbejdsredskab for elever på Nyborg Gymnasium, og vi forventer, at alle elever har en bærbar computer, som de kan tage med i skole. Skolen har et velfungerende trådløst netværk, som alle elever har adgang til.
På biblioteket på B-gangen finder du elevernes fælles printer.

På siden It for elever finder du praktiske informationer, og du kan se, hvordan du kan få assistance, når det drejer sig om it.

Karakterer

På stx og hhx får man standpunktskarakterer to gange om året. Første gang i november/december og anden gang i begyndelsen af marts. Stx-eleverne får desuden årskarakterer ved afslutningen af skoleåret. EUD og EUX eleverne får standpunktskarakterer i løbet af skoleåret. På hf får man ikke standpunktskarakterer, men deltager i to evalueringssamtaler pr. år.
Betingelsen for at bestå studentereksamen er, at gennemsnittet af såvel årskarakterer som eksamenskarakterer er mindst 2,0. I beregningen indgår visse karakterer med forskellig vægt.
Betingelsen for at bestå hf eksamen er, at gennemsnittet af samtlige eksamenskarakterer er mindst 2,0.
HHX får også standpunktskarakterer 2 gange om året.
EUD/EUX eleverne får en karakter eller bestået/ej bestået ved fagets afslutning. Betingelserne for at bestå en erhvervsuddannelse EUD er, at gennemsnittet af grundfagene er mindst 2,0, samt at grundforløbsprojektet skal være bestået for at få adgang til hovedforløbet. Betingelserne for at bestå en EUX erhvervsuddannelse er, at gennemsnittet i grundfagene skal være 2,0, samt at grundforløbsprojektet skal være bestået for at få adgang til hovedforløbet. I vurderingen indgår SSO og eksamensprojekt samt enkelte fag med visse karakterer med forskellig vægt.

På Pre-IB og IB får man karakterer 3 gange om året. Terminskarakterer gives første gang i november og anden gang i februar. Årskarakterer gives i maj, mens årsprøvekarakterer gives i juni.
De sidste karakterer, der gives til 3i, er terminskaraktererne i februar.
De officielle ’predicted grades’, der skal indberettes til IBO før eksaminerne i maj, er fortrolige og derfor ikke tilgængelige for elever og forældre.
For at opnå et IB-diplom skal man have 24 points i alt for sine 6 valgfag og evt. bonuspoint for Extended Essay og fællesfaget Theory of Knowledge.

7-trinsskalaen

I det danske uddannelsessystem gives karakterer efter 7-trinsskalaen. På Undervisningsministeriets side kan man se nedenstående oversigt over 7-trinsskalaen med beskrivelser og omregning til ECTS-skalaen, samt beståede og ikke-beståede karakterer. Link: Undervisningsministeriets side om 7-trins-skalaen
IB:

Theory of Knowledge (TOK) og Extended Essay vurderes efter en bogstavsskala:A. Excellent B. Good C. Satisfactory D. Mediocre E. Elementary N. No Grade. Det samlede maksimum point er 45 point, heraf 42 point for de 6 fag og 3 point for TOK og the extended essay.Omregningsmetode: Udregning af gennemsnit: IB-gennemsnittet er angivet på Diplomet/transcriptet i Total Points. Omregn antallet af Total Points til den danske 7-trinsskala ved hjælp af omregningsskalaen til brug for omregning af gennemsnit. Udregningsmetode for karakterkrav:
Se undervisningsministeriets side om Omregning af eksamensresultaterne i en International Baccalaureate (IB)
Klage over undervisningen

Du har mulighed for at klage over undervisningen eller en lærer. Før du klager, skal du ALTID selv tale med læreren først! 

Oftest kan problemet løses uden at drage andre ind i sagen.

Er det ikke tilfældet skal følgende ske:

1: Læreren gennemfører en undervisningsevaluering, og resultatet diskuteres med klassen

2: Klassen og læreren beslutter i fællesskab, hvad der skal ændres

3: Bliver det ikke bedre, kan du klage skriftligt til skolens rektor. Din klage skal underskrives af alle, der eventuelt er med til at klage

4: Hvis skolens ledelse vurderer, at der er behov for, at du uddyber din klagepunkter, bliver du og eventuelle øvrige klagere indkaldt til et møde med ledelsen

5: Klagen forelægges læreren

5: Ledelsen beslutter om klagen skal afvises, eller om der skal tages initiativ til forbedringer, herunder f.eks. om der skal indkaldes til mæglingsmøde

6: Afvises din klage, får du besked. Er din klage relevant, går ledelsen i gang med at løse problemet

Klage over karakterer

Hvis du ikke kan forstå den standpunkt- eller årskarakter, som din lærer har givet dig, skal du altid tale med læreren først.

Så vil din lærer give dig en faglig begrundelse for karakteren. På den måde har du også bedre mulighed for at forbedre dit standpunkt til næste karaktergivning.

Hvis du efter en snak med din lærer fortsat er utilfreds med karakteren og/eller den forklaring, som du har fået af din lærer, kan du vælge at klage. Det gør du ved at sende en fagligt begrundet klage til rektor.

Rektor vil herefter tale med både dig og din lærer for at høre jeres begrundelser og på den baggrund træffe en afgørelse.

Klassekoordinator

En egentlig klasselærerordning som den, der er i folkeskolen, eksisterer ikke på Nyborg Gymnasium. Hver klasse har en klassekoordinator, som er en af klassens lærere. Klassekoordinator arbejder sammen med klassens uddannelsesleder og vejleder om klassen. Klassekoordinator afholder hen over skoleåret nogle “klassens timer” og har fokus på klassens trivsel.

Kostskolen

Til Nyborg Gymnasium er der knyttet en kostafdeling med plads til 190 elever (drenge og piger).

Kostafdelingens formål er at huse nogle af de af skolens elever, der ikke har mulighed for at bo hjemme eller har valgt ikke at bo hjemme.

Det pædagogiske tilsyn på kostskolen varetages af kostskole-medarbejdere, som skiftevis er på vagt fra kl. 14 til næste dags morgen kl. 7.45 og kan træffes på tlf. 30 70 18 07 eller 30 70 18 39.
På nabogrunden har boligselskabet AB Holmegaarden opført et kollegium med 40 kollegielejligheder. Lejlighederne søges hos boligselskabet AB Holmegaarden.

Lejlighederne er på hver 30 m2.

Lectio

På Lectio kan alle se deres individuelle skemaer mm, og eleverne kan se, hvilke lektier, de har for. Ligeledes bliver fraværstal og karakterer meddelt her. Endvidere bruges Lectio i den interne information og kommunikation. Eleverne forventes dagligt at læse aktuelle informationer i Lectio. Der er adgang til Lectio fra skolens hjemmeside.

Legater

Nyborg Gymnasium uddeler legater til afgangselever og gives til elever med gode menneskelige kvaliteter, gode relationer til kammerater, og som har gjort en indsats for at fremme en god atmosfære i klassen og på skolen.
Det er lærerne, der indstiller egnede elever.
Nyborg Gymnasium uddeler desuden et rejselegat til en elev, der skal på en rejse med et godt/spændende/sjovt/interessant/værdigt formål.

Rejseberetning fra legatmodtager: Hilsen fra Liora

Lektier

Lektier skal senest gives for i forlængelse af det sidste modul i faget, men ikke senere end to hverdage før modulet. Lektier skal gives med et tydeligt læseformål.

Læsevejledning

Se siden om læsevejledning. eller læs vores folder om læsevejledningen på Nyborg Gymnasium

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal i lektionerne være slukkede eller på lydløs og anbragt i telefonskabene i klasselokalet. Mobiltelefoner må ikke medbringes til eksaminer.

Mobning

Skolen vil ikke tolerere nogen former for mobning.

Hvis du føler dig mobbet / chikaneret af andre, er det vigtigt, at du får sagt fra.

Hvis du har brug for hjælp til at håndtere situationen, skal du søge hjælp hos din klassekoordinator, studievejleder eller uddannelsesleder.  Oplever du, at en klassekammerat/anden elev på skolen bliver mobbet, gælder de samme retningslinjer: Tag fat i problemet, sig fra eller søg hjælp til at håndtere situationen.

Opgavehjælp til tosprogede elever

På Nyborg Gymnasium har vi mulighed for at tilbyde de tosprogede elever hjælp til opgaveskrivning.

I princippet tilbydes alle tosprogede hjælp, men da tosprogsvejlederen ikke har ubegrænsede timer til rådighed, og ikke alle tosprogede har brug for hjælp, sker der en udvælgelse om efteråret. Sprogvejlederen foretager udvælgelsen på baggrund af oplysninger fra læsevejlederen, elevens vejleder/tutor og egne lærere.

Opslagstavler

Opslagstavlen på B-gangen er til fri afbenyttelse, der har informationer, de ønsker at dele med andre elever. Du må ikke hænge materiale op, der kan virke stødende på andre og i øvrigt er i strid med skolens studie- og ordensregler. Alle opslag skal markeres med navn og klasse.

Pre-IB

Pre-IB er et forberedelsesår til IB. Fagrækken er den samme som i en studieretning med Samfundsfag A, Engelsk A og Matematik B, men undervisningen foregår på engelsk, og undervisningsmaterialerne er ligeledes på engelsk. I løbet af året vil eleverne blive introduceret til IB uddannelsen og de fag, der kan vælges på denne.

Regler om mødepligt

Når man har valgt at gå på gymnasiet, har man accepteret, at der er mødepligt.  Mødepligten indebærer også, at skriftlige opgaver skal afleveres til tiden. Der er ikke noget der hedder “lovligt fravær”, men fravær der skyldes elevrådsarbejde o.l. godskrives.
Regler om mødepligt fremgår af skolens Studie- og ordensregler.

Retningslinjer for vejledning

I forbindelse med nogle af de større skriftlige opgaver, vil du få tilknyttet en vejleder, der skal hjælpe dig igennem processen. Din vejleder er ikke nødvendigvis en lærer, du har i forvejen, og det er heller ikke meningen, at din vejleder skal fungere som lærer. Din vejleder er fagperson, der skal guide, støtte og hjælpe dig med at arbejde selvstændigt og træffe valg. Vi har lavet nogle retningslinjer for vejledningssamarbejde, hvor du kan læse lidt om rammerne for vejledningen og se, hvad du kan forvente: Retningslinjer for vejledning 

Rygning

I henhold til dansk lovgivning er det ikke tilladt at ryge på skolens og kostskolens område hverken indendørs eller udendørs.
Du kan få hjælp til rygeafvænning i Nyborg Kommunes sundhedstilbud.

Samlinger

På samlingerne er alle skolens elever og lærere tilstede, og der gives informationer, som vedrører skolen. På nogle samlinger er der underholdning f.eks. ved et af skolens bands. Der afholdes som regel én samling om måneden, og den foregår enden i Multihallen eller som videosamling, hvor en film med forskellige indslag afspilles i alle klasser samtidig.

Samlingerne annonceres på Lectio, hvis du har noget, der skal på en samling, skal du skrive en besked til Henriette (HRH) i Lectio.

Selvstuderende
Serviceafdeling

Serviceafdelingen har fast træffetid dagligt kl. 8:45 – 9:15. Du finder serviceafdelingen ved siden af auditoriet i bygning C.

Hvis man ser forhold der kræver reparation el. lignende fejlmeldes det via Lectio. På forsiden under Aktuelt.

Ønsker du at afholde et arrangement på skolen kontaktes vicerektor Arno Pilegaard Hansen, og derefter serviceafdelingen.

Skriftlige opgaver

Ved semestrets start indlægges alt skriftligt arbejde i Lectio med angivelse af afleveringstidspunkt og fordybelsestid, således, at elever og lærere kan få et overblik over placering og omfang af klassens afleveringer. Hvis der er behov, kan ændringer senere aftales med klassen og rettes i Lectio.

Vejledende retningslinjer for elevernes fordybelsestid:

Det tilstræbes, at elevernes skriftlige opgaver højest har et omfang på 12 timer pr. uge. Klassekoordinatoren sikrer overblik og jævn fordeling af fordybelsestiden.

Hvis dette overskrides, skal lærerne samarbejde om at fordele opgaveplaceringerne mere hensigtsmæssigt i forhold til elevernes arbejdsbelastning.

Vejledende retningslinjer for at give og tilbagelevere skriftlige opgaver:
 • Opgaveformulering til opgaver skal som udgangspunkt stilles mindst 3 uger før afleveringsfristen og der skal som udgangspunkt gives feedback på opgaverne inden en ny opgave skal afleveres, dog senest 3 uger efter, at de er afleveret. Der gælder særlige betingelser for aflevering af og feedback på større skriftlige opgaver, og de meldes ud af de ansvarlige lærere.

Ovenstående retningslinjer kan fraviges, hvis læreren aftaler andre frister ved særlige opgavetyper eller pga. stort arbejdspres i perioder.

Skrivehold

Hvis du ikke afleverer en skriftlig aflevering til den frist, der fremgår af Lectio, bliver du automatisk sat på skriveholdet. Uanset om du afleverer din opgave efterfølgende, skal du møde op på skriveholdet, der ligger tirsdag og torsdag i 5. modul. Når du har lavet din opgave på skriveholdet og afleveret den, skal du give direkte besked til din lærer, så de kan se, at du har afleveret. Det er altid en god idé at aftale en forlængelse af fristen, hvis du kan se, at du ikke kan nå at aflevere en opgave, det er for sent at gøre det efter afleveringsfristen.

Større skriftlige opgaver

Der er skriftlige afleveringer i mange af de fag, du møder i den daglige undervisning. Afhængigt af hvilken uddannelse du går på, skal du også aflevere nogle obligatoriske større skriftlige opgaver i løbet af din studietid. I opgaverne skal du inddrage viden fra undervisningen i fagene, men skriveperiode, vejleding og vurdering ligger uden for den daglige undervisning.

 

HF HHX STX
1. år Historieopgaven

NF-evalueringsopgaven

Studieområde (SOP) 1-3 Dansk-Historieopgaven (DHO)
2. år Mini-SSO (MSO)

Eksamen i kultur og samfund (KS)

Større Skriftlig Opgave (SSO)

Studieområde (SOP) 4-5

Dansk-Historieopgaven (DHO)

Studieretningsopgaven (SRO)
3. år Mini-SOP

Studieområde (SOP)

Studieretningsprojektet (SRP)
 

Herunder link til vejledninger:

Vejledning til større skriftlige opgaver i gymnasiet

Teknisk hjælp til Word på PC

Teknisk hjælp til Word på MAC

Samlet oversigt

 

 

Skemaer

Alle klasser har et fast 14-dages skema. Skemaet er bygget op over moduler á 90 minutter. Der vil ofte være ændringer i skemaet, f.eks. i forbindelse med at-forløb og læreres fravær. Man kan altid se sit eget individuelle skema dag for dag på Lectio.

Studiecentret

Studiecentret er et tilbud til alle elever to eftermiddage om ugen i 5. modul – normalt tirsdag og torsdag

Studiecenterets funktion er at tilbyde alle elever ved Nyborg Gymnasium en mulighed for gode rammer omkring deres daglige skolearbejde. Formålet med Studiecenteret er at:

 • Højne fagligheden
 • Fremme en aktiv deltagelse i undervisningen
 • Fremme bevidsthed om sprog, især dansk
 • Sikre afleveringen af skriftligt arbejde
 • Fastholde frafaldstruede elever i deres uddannelsesforløb
 • Give mulighed for at afholde aftalt ekstraundervisning eller vejledning i forbindelse med SRP, SSO, Extended Essay og lignende aktiviteter

Studiecenteret tilbyder en rolig og hyggelig atmosfære, hvor fokus er på forberedelse til undervisningen med muligheder for hjælp til lektielæsning og skriftlige opgaver fra lærere og andre elever. Det fremgår af Lectio hvilken hjælp man kan få de enkelte dag.

Der er boller og kaffe/te til de fremmødte.

Studiecenteret finder man i Sciencebygningens underste etage.

Matematikcenter.dk

Matematikcenteret er bemandet af frivillige, der ikke er ansat på Gymnasiet, og man kan kun få hjælp til matematik. (Læse mere på matematikcenter.dk). Lige som i studiecenteret kan man få en gratis kop kaffe og en bolle.
Matematikcentret mødes hver onsdag i 5. modul og du kan se lokalet i Lectio

Studiekort

Som elev på Nyborg Gymnasium er dit studiekort på appen Studiz, som installeres på din SmartPhone.

Læs mere her.

Studie- og ordensregler

Læs studie- og ordensreglerne her.

Studieplaner

De enkelte klassers studieplaner findes i Lectio.

Man kan vælge at se et enkelt holds eller en hel klasse samlede studieplan.

 • Et holds studieplan: Benyt dette link og gå denne vej: Vælg et fag > vælg et hold > klik på Studieplan
 • En klasses samlede studieplan: Benytte dette link og gå denne vej: Vælg en klasse > Klik på studieplan
Studierejser

Se under Ekskursioner og studierejser!

Studievalg Danmark

Vejledningen til videregående uddannelse og erhverv efter gymnasiet varetages af Studievalg Danmark. Du kommer til at møde Studievalg i forbindelse med forskellige arrangementer, mens du går på skolen, og har du behov for en individuel samtale, kan du bestille tid på studievalg.dk/book.
Læs mere om Studievalg Danmark her. 

Studievejledning

Til alle klasser er der knyttet en studievejleder. På siden Studievejledningen kan du se, hvem din studievejleder er. og hvilke opgaver studievejlederen har.

Kontorerne finder du i Studievejlederhuset over for parkeringspladsen.

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Du finder de nødvendige oplysninger på denne side.
Er du i tvivl om noget, kan du henvende sig til sekretær Gillian Jespersen.

Sygdom

I forbindelse med fravær skal eleverne altid meddele skolen årsagen til fraværet. Det sker via Lectio.

I tilfælde af langvarig sygdom skal eleverne underrette skolen så tidligt som muligt. Der kan i et vist omfang oprettes sygeundervisning.

Læs mere i skolens Studie-og ordensregler pkt. 3.3.

Terminsprøver

I 2.g og i 3.g afholdes der i forårssemestret terminsprøver i de fag, som man kan komme til skriftlig studentereksamen i. På HF er der ligeledes terminsprøver i foråret.

EUD/EUX afholder ingen terminsprøver.

TOK

TOK (Theory of Knowledge) er et obligatorisk videnskabsteoretisk tværfag med elementer af filosofi på IB.

Uddannelsesleder

På skolen er der 1 vicerektorer og 6 uddannelsesledere. De er hver især særligt tilknyttet de forskellige uddannelser på skolen. Hvis du har spørgsmål vedrørende skolen og din skolegang, kan du altid henvende dig til din uddannelsesleder.

På siden Ledelsen kan du se hvilke klasser den enkelte uddannelsesleder har ansvaret for.

Udmeldelse

Udmeldelse bør ikke ske uden en grundig snak med din studievejleder og uddannelsesleder. Udmeldelse skal ske skriftligt og på en særlig blanket og altid via din uddannelsesleder‑og hvis du er under 18 år med forældres/værges accept.

Undervisningsbeskrivelser

Nyborg Gymnasiums læreplaner offentliggøres i Lectio. Benyt nedenstående link og gå denne vej:

Vælg et fag > vælg et hold > klik på Studieplan > klik på Undervisningsbeskrivelse.

Undervisningsbeskrivelse.

Link: Undervisningsministeriets side om undervisningsbeskrivelser.

UNGDOMSKORTET 

Ungdomskortet fra FynBus er din mulighed for at komme nemt, billigt og miljøvenligt til din uddannelse og rundt på hele Fyn.

Du kan bruge både bus og tog til/fra Nyborg Gymnasium, og som elev på en ungdomsuddannelse kan du søge om at få et Ungdomskort.

I en brochure fra FynBus kan du læse meget mere om Ungdomskortet.

Vær opmærksom på, at der kan være en leveringstid på 10 hverdage på Ungdomskortet, så bestil i god tid inden skolestart.

Du bestiller kortet på ungdomskort.dk, og du skal have følgende klar, inden du går i gang:

 • En mailadresse, du jævnligt tjekker
 • Et MitID i dit eget navn
 • Et gyldigt betalingskort

Du skal være opmærksom på, at der er 2 trin i bestillingen:

Trin 1: Du søger om godkendelse til at få et Ungdomskort.
Trin 2: Når du har søgt godkendelse, skal du bestille dit Ungdomskort.

OBS: Skal du bo på kostskolen, skal du huske at sætte kryds ved, at du skal bo på skolehjem.

Vejledning

Se Studievejledning.

Vejledning for talblinde

Se siden om Vejledning for talblinde.

Ø-tilskud

Elever fra mindre øer kan søge om ø‑tilskud. Nærmere oplysning om regler og ansøgningsskema fås hos hjemkommunen.

Årsprøver

Der afholdes skriftlige årsprøver i de fag, som du kan komme op i til skriftlig eksamen. Der afholdes undervejs i uddannelsesforløbet et antal mundtlige årsprøver i visse fag.

På EUD/EUX bliver mindst ét grundfag udtrukket ved semester-/årsafslutningen. Ved årsafslutningen skal eleverne også bestå grundforløbsprojektet for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content