SØG

Orientering om behandling af personoplysninger i forbindelse med din ansøgning om optagelse

Dette er Nyborg Gymnasiums orientering om vores brug af personoplysninger, når man ansøger om optagelse hos os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 13.

Nyborg Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger som muligt, ligesom vi kun behandler personoplysninger, hvis det er nødvendigt, sagligt begrundet og proportionelt.

Hvem er dataansvarlig?

Nyborg Gymnasium er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som vi beskriver nedenfor. Hvis du ønsker flere oplysninger om vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte skolen på tlf. 65310217  eller på mail dpo@gfadm.dk.

Hvis Nyborg Gymnasium får flere ansøgere, end vi har kapacitet til, sender vi alle ansøgninger til det regionale Fordelingsudvalg, som bliver ny dataansvarlig.

Hvis Fordelingssekretariatet vurderer, at du ikke kan optages hos os, videresender vi automatisk din ansøgning til det gymnasium, som Fordelingsudvalget har peget på. Herefter er dette nye gymnasium dataansvarlig.

Formålet med behandling af personoplysninger

Formålet med Nyborg Gymnasiums behandlingen af personoplysninger er formel identifikation af ansøgeren og forældremyndighedsindehavere, reservation af plads til ansøgeren, behandling af selve ansøgningen om optagelse samt behandling af eventuelle klager over afslag.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

· Gymnasielovens2 kapitel 2 om optagelse

· Optagelsesbekendtgørelsen3 kapitel 1-4 og kapitel 9

· Procedurebekendtgørelsen4 kapitel 2, 3 og 5

· Databeskyttelsesforordningens art 6 og databeskyttelseslovens5 § 6

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om ansøgere

CPR-nummer, navn, adresse, e-mail, telefonnummer, uddannelsesønsker, standpunkts- og prøvekarakterer og eksamensgennemsnit, eventuelle værgeoplysninger og værgers kontaktoplysninger, skoletilknytning, uddannelsesparathedsvurdering, evt. bilag med udtalelser, evt. diverse erklæringer og oplysninger om særlige forhold, evt. resultater fra optagelsesprøve, optagelsessamtale eller klagesag samt de øvrige oplysninger*, som ansøgeren selv giver i ansøgningen.

Er man forpligtet til at afgive oplysningerne?

Hvis du ønsker at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse i Danmark, er det obligatorisk at indsende ansøgningerne via Optagelse.dk. Ansøgeren er ikke forpligtet til at afgive oplysninger, men konsekvensen af at undlade dette er, at man ikke kan søge om optagelse. De med * markerede oplysninger ovenfor er dog frivillige at afgive.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Ansøgningen videregives til Fordelingsudvalget i Region Syddanmark, hvis Nyborg Gymnasium får flere ansøgere, end vi har kapacitet til. Efter Fordelingsudvalgets beslutning kan ansøgningen videresendes til en anden institution, end Nyborg Gymnasium.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Personoplysningerne overføres ikke til tredjelande.

Hvor stammer oplysningerne fra?

· Oplysninger om elever i 8.- 9.- og 10. klasse stammer fra grundskolernes administrative systemer og/eller tastes ind i selvbetjeningsløsningen på Optagelse.dk af eleven, en vejleder eller en administrativ medarbejder.

· Oplysninger om værger/ forældre til elever i 8.- 9.- og 10. klasse stammer fra skolernes administrative systemer og/eller tastes ind i selvbetjeningsløsningen på Optagelse.dk.

· Oplysninger om ansøgere, som ikke går i 8.- 9.- og 10. klasse stammer fra CPR-registeret, styrelsens Karakterdatabase og gennem indtastning af ansøgeren selv.

Automatiserede afgørelser angående optagelse

Der foretages ingen automatiserede afgørelser som led i Nyborg Gymnasiums behandling af en ansøgning om optagelse.

Dine og dine forældres rettigheder

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger Nyborg Gymnasium behandler, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra samt hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til. Dette er gjort ovenfor. Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod Nyborg Gymnasiums behandling af personoplysninger, hvis dine interesser i ikke at få behandlet personoplysninger, går forud for Nyborg Gymnasiums legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.
Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at få begrænset Nyborg Gymnasiums behandling af personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.
Retten til sletning: Nyborg Gymnasium opbevarer personoplysninger fra ansøgningsprocessen så længe, det er nødvendigt af hensyn til skolens dokumentation for optagelsesproceduren. For ansøgere, der får afslag på optagelse på Nyborg Gymnasium, sletter vi alle oplysninger inden udgangen af indeværende kalender år.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: Du skal kontakte Nyborg Gymnasium eller skolens databeskyttelsesrådgiver på dpo@gfadm.dk, og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige i, at retten kan udøves.

Formalia

Nyborg Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor. Hvis du (eller dine forældre) har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan skolen kontaktes på følgende mailadresse post@nyborg-gym.dk eller telefonnummer 65310217.

Klageadgang

Nyborg Gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger på Datatilsynet via hjemmesiden www.datatilsynet.dk


Denne orientering gives med henvisning til art. 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Bekendtgørelse nr. 49 af 12/01/2024

Bekendtgørelse nr. 159 af 23/01/2023

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content