SØG

Kvalitetssystem

På Nyborg Gymnasium arbejder vi løbende med at højne trivslen og elevernes faglige niveau samt undervisningskvaliteten. I den forbindelse prioriteres det bl.a., at

 • Der arbejdes med fælles faglige og pædagogiske indsatsområder for alle lærere.
 • Der nedsættes udviklingsprojekter, hvor der udvikles og afprøves nye pædagogiske tiltag
 • Der arbejdes med formaliseret vidensdeling mellem lærerne. Herunder deltager en del af lærerne i kollegial sparring, hvor formålet er at lære af hinandens praksis
 • Vi generelt evaluerer og følger op, når der foretages nye tiltag
 • Undervisningen evalueres, så eleverne får indflydelse på undervisningen, og læreren får feedback på sin undervisning
 • Der afsættes tid og ressourcer til lærernes efteruddannelse
 • Vi tilbyder studiecenter tre dage om ugen med både lærer- og elevhjælp
 • Der tilbydes hjælp fra vejleder, læsevejleder og matematikvejleder
 • 130/80-timerspuljen anvendes til ekstra hjælp og talentaktiviteter
 • Der tilbydes talentaktiviteter ifølge talentstrategien
 • Der tilbydes en mentorordning
 • Alle klasser tilbydes en studietur
 • Vi tilbyder en række after school-aktiviteter som fx Makerspace, idræt og musik

På overordnet niveau kvalitetssikres ud fra følgende parametre:

 • Fagligt niveau
  • Løfteevne
  • Karakterer
 • Elevtrivsel
  • Elevtrivselsundersøgelse
  • Fravær
  • Frafald (Gennemførelsesprocent)
 • Studiekompetence
  • Overgangsfrekvens til videre uddannelse
 • Undervisningen
  • Fælles undervisningsevalueringer
  • Faggruppeudviklingssamtaler

Parametrene er ikke udtømmende i forhold til den kvalitet, som skolen leverer, men er alle vigtige for en skole af høj kvalitet. For parametrene er der opsat kvalitetsmål, der skal være vejledende i forhold til de handlingsplaner, som udarbejdes hvert år. Arbejdsmetoden er generelt således, at hvis kvalitetsmålene ikke er opfyldt, så afføder det en drøftelse i de ansvarlige udvalg/grupper, som opstiller hypoteser, der undersøges nærmere. På baggrund heraf laves en handlingsplan. Handlingsplanerne udarbejdes løbende i de relevante udvalg for de resultater, som for eksempel indkommer på baggrund af evalueringer, der udarbejdes i løbet af skoleåret. Den lovpligtige, skriftlige opfølgningsplan er en sammenfatning af årets resultater og indsatser samt planer for indsatser det kommende skoleår. Denne opfølgningsplan præsenteres for bestyrelsen i sidste del af skoleåret. Opfølgningsplanerne kan efterfølgende findes her på skolens hjemmeside.

Kvalitetssystemet omfatter hele skolens virkefelt, og når der ikke direkte er nævnt en særlig skoleform, vil konceptet omfatte alle skolens uddannelser. Kvalitetssystemet er udviklet i overensstemmelse med kravene i kap. 10 i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (§59-63).

 

Download skolens samlede kvalitetssystem med evalueringsplan

Selvevaluering of opfølgningsplan 2022-23

Selvevaluering of opfølgningsplan 2021-22

Selvevaluering og opfølgningsplan 2019-20

Selvevaluering of opfølgningsplan 2018-19

Elevtrivsel STX 2023
Elevtrivsel HHX 2023
Elevtrivsel HF 2023
Elevtrivsel Pre-IB 2023
Elevtrivsel 2023 Erhvervsuddannelser

Overgang til videregående uddannelse STX
Overgang til videregående uddannelse HHX
Overgang til videregående uddannelse HF

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content