SØG

Rektor

Rektor har det samlede ledelsesansvar på campus og dermed også det overordnede personalemæssige ansvar for alle afdelinger. Det betyder, at rektor er den øverste ansvarlige for skolens drift, økonomi og pædagogiske udvikling i overensstemmelse med skolens strategi og mål. Det er rektors opgave at sætte en klar retning for campus og sikre, at den strategiske ledelse udøves i et tæt samarbejde med bestyrelsen, som rektor er ansvarlig over for.

Rektor er således overordnet ansvarlig for undervisningens kvalitet, for personale- og organisationsudvikling, elevernes læring, trivsel og fællesskab på tværs af uddannelser og på kostskolen. Rektor skal understøtte elevrådsarbejdet og sikre tydelig ledelseskommunikation, så skolens elever og medarbejdere er velinformerede om ledelsesmæssige beslutninger og overvejelser. I forlængelse af det skal rektor sikre, at nye initiativer og tiltag inddrager campus som helhed, således at elever, medarbejdere og relevante udvalg tager del i udviklingsarbejdet.

Rektor skal også varetage det gode og konstruktive samarbejde med campus´ eksterne interessenter, som undervisningsministeriet, de øvrige gymnasieskoler, andre uddannelsesinstitutioner, kommunens grundskoler og Nyborg kommune.

I den daglige praksis har rektor uddelegeret klare ansvarsområder og funktioner til ledelsesgruppen, pædagogisk faglige koordinatorer (Pfk) og udvalg på skolen. Den pædagogiske, administrative og personalemæssige ledelse varetages således af hele ledelsesgruppen på Nyborg Gymnasium.

Henrik Vestergaard Stokholm (HVS)

Mail: hvs@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 10
Mobil: 29 73 74 72

Ansvarsområder:​

 • Elever; Elevråd, Kapaki, fester (i samarbejde med TC og MJ). 
 • Pædagogisk udvikling (i samarbejde med PUF og MM) 
 • Overflytning af elever (i samarbejde med vicerektorer)  
 • Kapacitet, udbud og optag (i samarbejde med vicerektorer) 
 • Klager (i samarbejde med AH og ledelsesgruppen) 
 • Kostskole (i samarbejde med UN & BA) 
 • Ledelse af køkken & kantine 
 • Ledelse af økonomiafdeling 
 • Kvalitetssikring (i samarbejde med MS). 
 • Personalepolitik (i samarbejde med MM). 
 • Musical  
 • Fællesarrangementer (i samarbejde med PUF) 
 • Medarbejderudviklingssamtaler: ledelse og lærere  
 • Organisationsstruktur, skoleudvikling, strategi, indsatsområder  
 • Politikker, retningslinjer og studie- og ordensregler  
 • Rekruttering og ansættelse  
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler  
 • Pædagogikum og kursusledelse  
 • Bestyrelsesbetjening  
 • Eksternt samarbejde; Gymnasiefællesskabet, GymFyn, Nyborg kommune, grundskoler, det lokale erhvervsliv, Udviklingsråd, Uddannelsesråd, Ungdomsråd, Biblioteksråd, Undervisningsministeriet, IBO  
 • Udvalg; samarbejdsudvalg (SU), PR´s forretningsudvalg (FU), Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF).  
 • Alumne-netværk 
 • Diverse ad-hoc-projekter

Vicerektor og uddannelsesledere

Vicerektor er stedfortræder for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Uddannelseslederne vil også kunne fungere som stedfortrædere i situationer, hvor rektor og vicerektor har brug for aflastning eller bliver syge. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektor og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange.

Vicerektor og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager.

Vicerektor med ansvar for studieadministration og opgavefordeling

Arno Pilegaard Hansen (AH)

Mail: ah@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 00
Mobil: 24 59 77 73

Ansvarsområder:

 • Stedfortræder for rektor
 • Ledelse af STX (i samarbejde med MM)
 • Ledelse af sekretariatet
 • Eksamensansvarlig på STX, HHX, HF, EUX skriftlig, mundtlig, større skriftlige opgaver – eksamensklager
 • Studie- og Elevadministration på STX, HHX, HF, EUX– herunder hold- og klassedannelse, hold- og studieretningsoprettelse, fag- og studieretningsudbud. og fagenes timefordeling, årsnorm
 • Bygningskapacitet herunder lokaler til undervisning og nybygning
 • Læreradministration – herunder længere lærerfravær, omsorgsdage, feriefridage (i samarbejde med sekretariatet/ REH)
 • Ansvar for udlejning af lokaler til eksterne parter
 • Årsplanlægning – herunder Pædagogisk årskalender
 • Opgavefordeling (i samarbejde med LHF)
 • Længerevarende vikariater
 • Ansøgninger om mertid (i samarbejde med ledelsen)
 • Studierejser og ekskursioner (i samarbejde med hele ledelsesgruppen)
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Dimission (i samarbejde med sekretariat)
 • Kontakten til uvm
 • Bestyrelsesmøder
 • Kontakten til forældre – diverse møder mm.
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: SU

Uddannelsesleder med ansvar for HHX og planlægning

Lise-Lotte Hofmann Frisch (LHF)

Mail: lhf@nyborg-gym.dk
Direkte telefon: 63 25 52 24

 • Ledelse af HHX
 • Samarbejde med kommune, virksomheder og øvrige erhvervsuddannelser- Innovation Award, Virksomhedsbank og Økonomiklubben
 • Brobygning på hhx
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver på HHX: SO, SRO, SOP
 • Opgavefordeling (i samarbejde med AH)
 • Uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøver
 • Skemalægning
 • Planlægning af planlægningsdage i juni og august
 • After School
 • Undervisningsmidler
 • Ansvarlig for elevstøtteforening, herunder kasserer
 • Kvalitetssystem, ETU, undervisningsmiljø, undervisningsevalueringer
 • Brobygning på HHX
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: HHX-udvalg og Kvalitetsudvalget (KU)

 

Uddannelsesleder med ansvar for stx, kommunikation, pædagogisk udvikling og HR

Malene Meincke (MM)

Mail: mm@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 04
Mobil: 30 27 61 69

Ansvarsområder:

 • Ledelse af stx (i samarbejde med AH)
 • Kommunikation – intern og ekstern kommunikation, markedsføring og PR (i samarbejde med uddannelsesledere, AK og DSP)
 • HR – herunder udvikling af HR-koncept, Mus-koncept, rekruttering og modtagelse af nyansatte
 • Arbejdsmiljø – psykisk arbejdsmiljø herunder APV (I samarbejde med LBC)
 • GRUS
 • Personalepolitik og sygefraværspolitik (i samarbejde med HVS)
 • Medarbejderhåndbog og SharePoint
 • Ledelse og koordinering af AP på NG (i samarbejde med sprogkoordinator)
 • Ledelse af bibliotek
 • Klatrehalssamarbejde
 • Girafaften, møde for kommende elever
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Pædagogisk udvikling – herunder bl.a. pædagogiske udviklingsprojekter, forsøg, klasseledelse, teamstruktur, faggruppesamarbejde, evalueringssamtaler
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver: Flerfaglige forløb, DHO, SRO, SRP
 • Brobygning på stx
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab og stx-udvalg

Uddannelsesleder med ansvar for HF og tværgående fastholdelses- og trivselsaktiviteter

Anna Holm Grønlund (AG)

Mail: ag@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 02 35
Mobil: 51 35 44 01

Ansvarsområder:

 • Ledelse af HF (i samarbejde med Ni)
 • Skriftlighed og større opgaver på HF: MSO og SSO
 • Skriftlighed og større opgaver – tværgående koordinering på tværs af hhx, stx og hf.
 • Elevstøtteforening
 • Ledelse og udvikling af elevtrivsels- og fastholdelsesindsatser: studievejledning, læse- og matematikvejledning, diverse mentorordninger og studie- og ordensregler.
 • Ledelse af karrierevejledning: Studieinfo, Karrieretanken og Studievalg Danmark
 • Ledelse af introaktiviteter (i samarbejde med MTR)
 • Brobygning på hf i samarbejde med pfk
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer m.m.
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: HF-udvalget og PU

Uddannelsesleder med ansvar for 10. klasse, EUD, EUD Business

Henrik Lunde (HLU)

Mail: hlu@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 33
Mobil: 51 77 71 05

Ansvarsområder:

 • Ledelse af 10. klasse (i samarbejde med TEJ)
 • Sundhedsindsatser og røgfri skoletid
 • Studie- og elevadministration 10. klasse
 • Kvalitetssikring og udvikling af 10. klasse
 • EUD10 samarbejder SDE, KOLD, SoSu-Fyn
 • Prøveansvarlig 10. klasse
 • IT-udvikling 10. klasse
 • Skemalægning 10. klasse (i samarbejde med TEJ)
 • SSP-samarbejde
 • UUO-samarbejde
 • KUI-Kerteminde samarbejde
 • KUI Faaborg-Midtfyn samarbejde
 • KUI-Nyborg samarbejde
 • Samarbejde Sundhedsafdelingen i Nyborg Kommune
 • Samarbejde med Socialafdelingen i Nyborg Kommune
 • Kontakt til forældre 10. klasse
 • Kontakt til UVM 10. klasse
 • Studiecenter og Skrivehold
 • Ledelse og koordinering af brobygningsaktiviteter og grundskoletilbud
 • Orienteringsaften og uddannelsesmesse
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF)
 • Udskolingsgruppe Nyborg Kommune
 • Digitaliseringsudvalg Nyborg Kommune

 

Uddannelsesleder med ansvar for pre-IB og IB

Ulrik Nørum (UN)

Mail: un@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 02
Mobil: 21 59 07 90

Ansvarsområder:

 • Ledelse af IB-uddannelsen, herunder Pre-IB, (i samarbejde med LY)
 • Optagelse, klassedannelse, gennemførsel og eksamensansvar for IB
 • Planlægning af IB-skoleåret, herunder opgavefordeling (med AH og LHF), efteruddannelse og skemalægning (med LHF)
 • IB Graduation Ceremony (Dimission)
 • Pædagogisk udvikling af IB, herunder af IB core (EE, CAS og TOK), samt Student Welfare Programme
 • Kvalitetssikring af IB-uddannelsen, herunder 5-års-evaluering
 • Samarbejde med øvrige danske IB-skoler
 • Kontakt til IBO
 • Markedsføring og rekruttering for IB
 • Kostskolen (samarbejde med BA & HVS)
 • Model United Nations (MUN)
 • IB House Events
 • Brobygning på IB
 • Orienteringsaften
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakt til forældre og potentielle ansøgere
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel (i samarbejde med LY)
 • Udvalg: IB Committee, PUF, KU

 

Økonomi- og servicechef

Lars Bonne Christensen (LBC)

Mail: lbc@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 09
Mobil: 29 41 09 61

Ansvarsområder:

 • Ledelse af køkken & kantine (i samarbejde med køkkenchefen)
 • Ledelse af økonomiafdeling
 • Ledelse af Serviceafdeling
 • Arbejdsmiljø – fysisk arbejdsmiljø (i samarbejde med MM)
 • Beredskab
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler

IT-chef

Mikael Samsøe Sørensen (MS)

Mail: ms@nyborg-gym.dk

Sikker mail:   Hent certifikat     Hent Vcard

Telefon direkte: 63 25 52 23
Mobil: 28 55 16 78

Ansvarsområder:

 • IT-systemansvarlig (SharePoint, Teams, OneNote, lectio, …)
 • Datasikkerhed
 • IT-pædagogik
 • Styregruppe for IT-Center Fyn
 • IT-strategi
 • IT-budget og IT-indkøb
 • IT-intro
 • Udvalg: Kvalitetsudvalg (KU), IT-udvalg
 • Udvikling og support af særlige NG-systemer (SkriveholdsADM m.m.)

 

 

Deputy IB Coordinator

Lisbeth Yousefi (Ly)

Planning and implementation

Tasks and responsibilities are to:

 • Assist the Head of IB/IB Coordinator in ensuring alignment between Pre-IB and IB
 • Maintain the Pre-IB and IB calendars for the annual cycle in full coordination with the other educational programmes at NG
 • Plan Pre-IB and IB examinations (End-of-Year exams in Pre-IB and 2i, mock exams in 3i, IB DP May and November exams), including scheduling and invigilation
 • Plan and communicate dates for term grades and End-of-Year grades for both Pre-IB and IB
 • Coordinate the intro period for Pre-IB students
 • Coordinate NV and AP in Pre-IB
 • Plan End-of-Year activities in Pre-IB (e.g. mini-EE, extra mathematics, extra English)
 • Coordinate student workload within the Pre-IB and IB
 • Assist the Head of IB/IB Coordinator in ensuring IB deliverables (e.g. eCoursework and 5-year evaluation)
 • Assist the Head of IB/IB Coordinator in documenting quality and effectiveness through evaluation
 • Communicate relevant IBO publications and information to school management, administration, teachers and students
 • Be the liaison between Pre-IB and IB students, faculty, administration and the Head of IB/IB Coordinator
Students

Tasks and responsibilities are to:

 • Distribute students into the Pre-IB classes
 • Monitor the academic development of each Pre-IB and IB student in collaboration with class coordinators (Pre-IB only), Head of IB/IB Coordinator, Head of Boarding School and IB Counsellors
 • Organise and attend the Pre-IB parents’ consultation
 • Assist the Head of IB/IB Coordinator in the decision of promotion to the IB programme at the end of Pre-IB
 • Teach in the Pre-IB and/or IB programmes
Faculty

Tasks and responsibilities are to:

 • Assist the Head of IB/IB Coordinator in introducing new teachers to the Pre-IB and IB programmes
 • Communicate information on grades, exams and end-of-year activities in Pre-IB and IB
 • Represent the Pre-IB and IB programmes in relevant school committees (e.g. IB Committee, PUF)

 

EUD/EUX-koordinator

Sanne Møller Skovgaard (SMS)

EUD/EUX-koordinatoren skal drive og udvikle uddannelsen i samarbejde mellem uddannelsens lærere og ledelsen. Funktionen rummer desuden klare administrative, pædagogiske og elevrelaterede opgaver. EUD/EUX-koordinatoren skal således varetage den daglige drift og planlægning samt være ansvarlig for konkret implementering af faglige, pædagogiske- og trivselsmæssige tiltag. Herudover skal koordinatoren profilere uddannelsen overfor kommende elever og udvikle samarbejdet med eksterne interessenter og virksomheder. EUD/EUX-koordinator samarbejder tæt med ledelsen om den overordnede strategiske ledelse af uddannelserne.

EUD/EUX-koordinatoren skal bl.a. have følgende arbejdsområder:

 • Daglig drift og ledelse af afdelingen og ansvar for EUD-/EUX-udvalget
 • Kalender og udvikling af årshjul, indsatser og projekter (planlægning og afvikling af GF1, GF2 og EUX-studieåret og EOP.
 • Aktiviteter ud af huset med samarbejdspartnere, vedligeholde og udvikle netværk hen over Fyn
 • Udvikle tiltag og projekter
 • Brobygning, uddannelsesmesse og orienteringsaften
 • Forankring og eksekvering af klasseledelsesprojekt på EUD/EUX
 • Elevsamtaler, fraværshåndtering og trivsel

 

HF-koordinator

Nikolaj Glargaard

Mål:

HF-koordinatoren medvirker til konkret at drive og udvikle uddannelsen i samarbejde mellem uddannelsens lærere og ledelsen. HF-koordinatoren varetager dele af den daglige drift og planlægning og er ansvarlig for konkret implementering af faglige, pædagogiske- og trivselsmæssige tiltag og forløb. HF-koordinator samarbejder tæt med uddannelsens leder, der varetager den overordnede strategiske ledelse.

Opgaver og konkrete ansvarsområder:

 • HF-udvalg og lærermøder
 • PP-forløb
 • KS og NF
 • HF-brobygning
 • HF forældreaften og O-aften – i samarbejde med lederne.
 • SSO
 • Optagelsesprøver i samarbejde med ledelsen
 • Planlæg evalueringssamtaler
 • Elevsamtaler, fravær og skrivehold.
 • Sanktionssamtaler med elever og løbende trivselssamtaler
 • Løbende skemajusteringer i forbindelse med forløb, større opgaver og ekskursioner m.m.
 • Årshjul for uddannelsen

 

 

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content