SØG

Rektor

Rektor har det samlede ledelsesansvar på campus og dermed også det overordnede personalemæssige ansvar for alle afdelinger. Det betyder, at rektor er den øverste ansvarlige for skolens drift, økonomi og pædagogiske udvikling i overensstemmelse med skolens strategi og mål. Det er rektors opgave at sætte en klar retning for campus og sikre, at den strategiske ledelse udøves i et tæt samarbejde med bestyrelsen, som rektor er ansvarlig over for.

Rektor er således overordnet ansvarlig for undervisningens kvalitet, for personale- og organisationsudvikling, elevernes læring, trivsel og fællesskab på tværs af uddannelser og på kostskolen. Rektor skal understøtte elevrådsarbejdet og sikre tydelig ledelseskommunikation, så skolens elever og medarbejdere er velinformerede om ledelsesmæssige beslutninger og overvejelser. I forlængelse af det skal rektor sikre, at nye initiativer og tiltag inddrager campus som helhed, således at elever, medarbejdere og relevante udvalg tager del i udviklingsarbejdet.

Rektor skal også varetage det gode og konstruktive samarbejde med campus´ eksterne interessenter, som undervisningsministeriet, de øvrige gymnasieskoler, andre uddannelsesinstitutioner, kommunens grundskoler og Nyborg kommune.

I den daglige praksis har rektor uddelegeret klare ansvarsområder og funktioner til ledelsesgruppen, pædagogisk faglige koordinatorer (Pfk) og udvalg på skolen. Den pædagogiske, administrative og personalemæssige ledelse varetages således af hele ledelsesgruppen på Nyborg Gymnasium.

Henrik Vestergaard Stokholm (HVS)

Mail: hvs@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 10
Mobil: 29 73 74 72

Ansvarsområder:​

 • Elever; Elevråd, Kapaki, fester (i samarbejde med TC og MJ). 
 • Pædagogisk udvikling (i samarbejde med PUF og MM) 
 • Overflytning af elever (i samarbejde med vicerektorer)  
 • Kapacitet, udbud og optag (i samarbejde med vicerektorer) 
 • Klager (i samarbejde med AH og ledelsesgruppen) 
 • Kostskole (i samarbejde med UN & BA) 
 • Ledelse af køkken & kantine 
 • Ledelse af økonomiafdeling 
 • Kvalitetssikring (i samarbejde med MS). 
 • Personalepolitik (i samarbejde med MM). 
 • Musical  
 • Fællesarrangementer (i samarbejde med PUF) 
 • Medarbejderudviklingssamtaler: ledelse og lærere  
 • Organisationsstruktur, skoleudvikling, strategi, indsatsområder  
 • Politikker, retningslinjer og studie- og ordensregler  
 • Rekruttering og ansættelse  
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler  
 • Pædagogikum og kursusledelse  
 • Bestyrelsesbetjening  
 • Eksternt samarbejde; Gymnasiefællesskabet, GymFyn, Nyborg kommune, grundskoler, det lokale erhvervsliv, Udviklingsråd, Uddannelsesråd, Ungdomsråd, Biblioteksråd, Undervisningsministeriet, IBO  
 • Udvalg; samarbejdsudvalg (SU), PR´s forretningsudvalg (FU), Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF).  
 • Alumne-netværk 
 • Diverse ad-hoc-projekter

Vicerektor og uddannelsesledere

Vicerektor er stedfortræder for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Uddannelseslederne vil også kunne fungere som stedfortrædere i situationer, hvor rektor og vicerektor har brug for aflastning eller bliver syge. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektor og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange.

Vicerektor og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager.

Vicerektor med ansvar for studieadministration og opgavefordeling

Arno Pilegaard Hansen (AH)

Mail: ah@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 00
Mobil: 24 59 77 73

Ansvarsområder:

 • Stedfortræder for rektor
 • Ledelse af STX (i samarbejde med MM)
 • Ledelse af sekretariatet
 • Eksamensansvarlig på STX, HHX, HF, EUX skriftlig, mundtlig, større skriftlige opgaver – eksamensklager
 • Studie- og Elevadministration på STX, HHX, HF, EUX– herunder hold- og klassedannelse, hold- og studieretningsoprettelse, fag- og studieretningsudbud. og fagenes timefordeling, årsnorm
 • Bygningskapacitet herunder lokaler til undervisning og nybygninger.
 • Læreradministration – herunder længere lærerfravær, omsorgsdage, feriefridage (i samarbejde med sekretariatet/ REH)
 • Ansvar for udlejning af lokaler til eksterne parter
 • Årsplanlægning – herunder Pædagogisk årskalender
 • Opgavefordeling og længerevarende vikariater (i samarbejde med den øvrige ledelse)
 • Studierejser og ekskursioner (i samarbejde med hele ledelsesgruppen)
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler
 • Beredskab (i samarbejde med service og LHF)
 • Dimission (i samarbejde med sekretariat)
 • Kontakten til uvm
 • Bestyrelsesmøder
 • Kontakten til forældre – diverse møder mm.
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: SU

Uddannelsesleder med ansvar for HF og planlægning

Lise-Lotte Hofmann Frisch (LHF)

 • Ledelse af HF (i samarbejde med Ni)
 • Opgavefordeling og længerevarende vikariater (i samarbejde med AH)
 • Uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøver
 • Skemalægning
 • Planlægning af planlægningsdage i juni og august
 • After School
 • Undervisningsmidler
 • Ansvarlig for elevstøtteforening, herunder kasserer
 • Kvalitetssystem, ETU, undervisningsmiljø, undervisningsevalueringer
 • Ansøgninger om mertid (i samarbejde med ledelsen)
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: Kvalitetsudvalget (KU)

 

Uddannelsesleder med ansvar for stx, kommunikation, pædagogisk udvikling og HR

Malene Meincke (MM)

Mail: mm@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 04
Mobil: 30 27 61 69

Ansvarsområder:

 • Ledelse af stx (i samarbejde med AH)
 • Kommunikation – intern og ekstern kommunikation, markedsføring og PR (i samarbejde uddannelsesledere, AK og DSP)
 • HR – herunder udvikling af HR-koncept, Mus-koncept, rekruttering og modtagelse af nyansatte
 • Arbejdsmiljø – psykisk og fysisk, herunder APV (I samarbejde med HVS)
 • GRUS
 • Personalepolitik og sygefraværspolitik (i samarbejde med HVS)
 • Medarbejderhåndbog og SharePoint
 • Ledelse og koordinering af AP på NG (i samarbejde med sprogkoordinator)
 • Ledelse af bibliotek
 • Klatrehalssamarbejde
 • Girafaften, møde for kommende elever, Orienteringsaften
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Pædagogisk udvikling – herunder b.la. pædagogiske udviklingsprojekter, forsøg, klasseledelse, teamstruktur, faggruppesamarbejde, evalueringssamtaler
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver: Flerfaglige forløb, DHO, SRO, SRP
 • Brobygning på stx
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF) og stx-udvalg

Uddannelsesleder med ansvar for hhx, HF og tværgående fastholdelses- og trivselsaktiviteter

Birgitte Veje Bredahl (BV)

Mail: bv@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 02 35
Mobil: 40 86 58 13

Ansvarsområder:

 • Ledelse af HHX
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver på HHX: SO, SRO, SOP
 • Ledelse og udvikling af elevtrivsels- og fastholdelsesindsatser: studievejledning, læse- og matematikvejledning samt diverse mentorordninger
 • Samarbejde med kommune, virksomheder og øvrige erhvervsuddannelser- Innovation Award, Virksomhedsbank og Økonomiklubben
 • Ledelse af karrierevejledning: Studieinfo, Karrieretanken og Studievalg Danmark
 • Studiecenter og Skrivehold
 • Ledelse af introaktiviteter (i samarbejde med TC)
 • Brobygning på hhx
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer m.m.
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: hhx-udvalg

Uddannelsesleder med ansvar for 10. klasse, EUD, EUD Business

Henrik Lunde (HLU)

Mail: hlu@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 33
Mobil: 51 77 71 05

Ansvarsområder:

 • Ledelse af 10.klasse
 • Ledelse af EUD/EUX-afdeling
 • Sundhedsindsatser og røgfri skoletid
 • Studie- og elevadministration 10.klasse
 • Kvalitetssikring og udvikling af 10.klasse
 • Prøveansvarlig 10.klasse
 • IT udvikling 10.klasse
 • Skemalægning 10.klasse (i samarbejde med AH og Tine)
 • SSP samarbejde
 • UUO samarbejde
 • UU-Kerteminde samarbejde
 • UU-Nyborg samarbejde
 • Samarbejde Sundhedsafdelingen i Nyborg kommune
 • Samarbejde med Socialafdelingen i Nyborg Kommune
 • Kontakt til forældre 10.klasse + EUD/EUX
 • Kontakt til UVM 10.klasse
 • Ledelse og koordinering af brobygningsaktiviteter og grundskoletilbud
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF)

 

Uddannelsesleder med ansvar for pre-IB og IB

Ulrik Nørum (UN)

Mail: un@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 02
Mobil: 21 59 07 90

Ansvarsområder:

 • Ledelse af IB-uddannelsen, herunder Pre-IB, (i samarbejde med LY)
 • Optagelse, klassedannelse, gennemførsel og eksamensansvar for IB
 • Planlægning af IB-skoleåret, herunder opgavefordeling (med AH og LHF), efteruddannelse og skemalægning (med LHF)
 • Pædagogisk udvikling af IB, herunder af IB core (EE, CAS og TOK), samt pastoral care-programmet
 • Kvalitetssikring af IB-uddannelsen, herunder 5-års-evaluering
 • Samarbejde med øvrige danske IB-skoler
 • Kontakt til IBO
 • Markedsføring og rekruttering, herunder brobygning, for IB
 • Kostskolen (samarbejde med BA & HVS)
 • Model United Nations (MUN)
 • IB events
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakt til forældre og potentielle ansøgere
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: IB Committee, PUF, KU

IT-chef

Mikael Samsøe Sørensen (MS)

Mail: ms@nyborg-gym.dk

Sikker mail:   Hent certifikat     Hent Vcard

Telefon direkte: 63 25 52 23
Mobil: 28 55 16 78

Ansvarsområder:

 • IT-systemansvarlig (SharePoint, Teams, OneNote, lectio, …)
 • Datasikkerhed
 • IT-pædagogik
 • Styregruppe for IT-Center Fyn
 • IT-strategi
 • IT-budget og IT-indkøb
 • IT-intro
 • Udvalg: Kvalitetsudvalg (KU), IT-udvalg
 • Udvikling og support af særlige NG-systemer (SkriveholdsADM mm)

 

 

 

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content