fbpx
SØG

Rektor

Rektor har det samlede ledelsesansvar på campus og dermed også det overordnede personalemæssige ansvar for alle afdelinger. Det betyder, at rektor er den øverste ansvarlige for skolens drift, økonomi og pædagogiske udvikling i overensstemmelse med skolens strategi og mål. Det er rektors opgave at sætte en klar retning for campus og sikre, at den strategiske ledelse udøves i et tæt samarbejde med bestyrelsen, som rektor er ansvarlig over for.

Rektor er således overordnet ansvarlig for undervisningens kvalitet, for personale- og 1organisationsudvikling, elevernes læring, trivsel og fællesskab på tværs af uddannelser og på kostskolen. Rektor skal understøtte elevrådsarbejdet og sikre tydelig ledelseskommunikation, så skolens elever og medarbejdere er velinformerede om ledelsesmæssige beslutninger og overvejelser. I forlængelse af det skal rektor sikre, at nye initiativer og tiltag inddrager campus som helhed, således at elever, medarbejdere og relevante udvalg tager del i udviklingsarbejdet.

Rektor skal også varetage det gode og konstruktive samarbejde med campus´ eksterne interessenter, som undervisningsministeriet, de øvrige gymnasieskoler, andre uddannelsesinstitutioner, kommunens grundskoler og Nyborg kommune.

I den daglige praksis har rektor uddelegeret klare ansvarsområder og funktioner til ledelsesgruppen, pædagogisk faglige koordinatorer (Pfk) og udvalg på skolen. Den pædagogiske, administrative og personalemæssige ledelse varetages således af hele ledelsesgruppen på Nyborg Gymnasium.

 

Henrik Vestergaard Stokholm (HVS)

Mail: hvs@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 10
Mobil: 29 73 74 72

Ansvarsområder:​

 • Elever; elevråd, Kapaki (i samarbejde med TC).
 • Pædagogisk udvikling (i samarbejde med PU, MM og MS)
 • Campus bygger bro
 • Overflytning af elever (i samarbejde med vicerektorer)
 • Kapacitet, udbud og optag (i samarbejde med vicerektorer)
 • Klager (i samarbejde med AH og ledelsesgruppen)
 • Kostskole (i samarbejde med UN & Ba)
 • Køkken & kantine
 • Vejledning
 • Serviceafdeling
 • Kvalitetssikring (i samarbejde med MS).
 • Personalepolitik (i samarbejde med MM).
 • Musical
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Organisationsstruktur
 • Personaleledelse og MUS: økonomiafdeling, ledelse og lærere
 • Politikker, retningslinjer og studie- og ordensregler
 • Rekruttering og ansættelse
 • Skoleudvikling, strategi, indsatsområder
 • Studierejser og ekskursioner (i samarbejde med hele ledelsesgruppen)
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler
 • Pædagogikum (kontakt til uvm m.m.)
 • Bestyrelse
 • Eksternt samarbejde; Gymnasiefællesskab, GymFyn, Nyborg kommune, grundskoler,
  det lokale erhvervsliv, Udviklingsråd, Uddannelsesråd, Undervisningsministeriet, IBO, Garantiskolens styregruppe.

Udvalg; samarbejdsudvalg (SU), PR´s forretningsudvalg (PRFU), Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF).

 

Vicerektorer og uddannelsesledere

Vicerektorerne er stedfortrædere for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektorer og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange.

Vicerektorerne og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager.

Vicerektor med ansvar for studieadministration

Arno Pilegaard Hansen (AH)

Mail: ah@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 00
Mobil: 24 59 77 73

Ansvarsområder:

 • Stedfortræder for rektor
 • Ledelse af stx (i samarbejde med MM)
 • Opgavefordeling (i samarbejde med MS)
 • Ledelse af sekretariatet
 • Eksamensansvarlig på STX, HHX, HF – skriftlig, mundtlig, større skriftlig opgaver – eksamensklager
 • Studie- og Elevadministration på STX, HHX, HF – herunder hold- og klassedannelse, hold- og studieretningsoprettelse, fag- og studieretningsudbud
 • Skemalægning – herunder bygningskapacitet og fagenes timefordeling, årsnorm
 • Læreradministration – herunder længere lærerfravær, omsorgsdage, feriefridage (i samarbejde med sekretariatet/ REH)
 • Årsplanlægning – herunder Pædagogisk årskalender
 • Personaleledelse og MUS
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler
 • Planlægning af dimission (i samarbejde med MS)
 • Kontakten til forældre – diverse møder mm.
 • Kontakten til uvm

Udvalg: SU og stx-udvalg og PR´s forretningsudvalg (PRFU)

 

Vicerektor med ansvar for kvalitetssikring, HF og pædagogisk udvikling

Mikael Samsøe Sørensen (MS)

Mail: ms@nyborg-gym.dk

Sikker mail:   Hent certifikat     Hent Vcard

Telefon direkte: 63 25 52 23
Mobil: 28 55 16 78

Ansvarsområder:

 • Stedfortræder for rektor
 • Ledelse af hf-uddannelsen
 • Opgavefordeling (i samarbejde med AH)
 • Kvalitetssikring, evaluering og løfteevne
 • Fastholdelse
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler
 • Personaleledelse og MUS
 • Arbejdsmiljø
 • Garantiskolens ledelsesnetværk
 • IT datasikkerhed
 • IT-systemer og IT-pædagogik
 • Styregruppe for IT-Center Fyn
 • Gymnasiefællesskabet
 • NV, NF, KS, SSO
 • Pædagogisk udvikling
 • Studie- og ordensregler
 • Uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøver
 • Campus bygger bro
 • Planlægning af dimission (i samarbejde med AH)

Udvalg: Kvalitetsudvalg (KU), Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF) og hf-udvalg

 

Uddannelsesleder med ansvar for kommunikation, pædagogisk udvikling og HR

Malene Meincke (MM)

Mail: mm@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 04
Mobil: 30 27 61 69

Ansvarsområder:

 • Kommunikation – intern og ekstern kommunikation, markedsføring og PR (i samarbejde med AK)
 • HR – herunder udvikling af HR-koncept, Mus-koncept, nyansatte, personalepolitik (sammen med HVS)
 • Ledelse af STX (i samarbejde med AH)
 • Personaleledelse og MUS
 • Pædagogisk udvikling – herunder b.la. pædagogiske udviklingsprojekter, forsøg, studieretningssamarbejde (sammen med LN), teamstruktur, faggruppesamarbejde.
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver: DHO, SRO, SRP
 • After School (i samarbejde med TC)
 • Elevambassadørordning (i samarbejde med KB)
 • Campus bygger bro
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer

Udvalg: Pædagogisk udvalg (PU) og STX-udvalg

 

Uddannelsesleder med ansvar HHX

Birgitte Veje Bredahl (BV)

Mail: bv@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 02 35
Mobil: 40 86 58 13

Ansvarsområder:

 • Ledelse af HHX
 • Personaleledelse og MUS
 • Tværfaglige opgaver på HHX, SO, SOP, SRO, DIO og EC
 • Samarbejde med virksomheder og øvrige erhvervsskoler
 • Leder af introudvalg (introforløb for nye elever)
 • Ledelse og koordinering af talentudvikling på NG (i samarbjede med TC og AS)
 • Ledelse af kursusledere (Pædagogikum)
 • Ledelse og koordinering af AP og NG (stx og hhx)
 • Fastholdelsesindsatser: Læsevejledning, matematikvejledning, studievejledning og mentorordning.
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer m.m.
 • Kontakt til Uddannelsesnævnet

Udvalg: Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PYF) og hhx-udvalg

 

 

Uddannelsesleder med ansvar for 10.klasse, EUD- og EUX

Henrik Lunde (HLU)

Mail: hlu@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 33
Mobil: 51 77 71 05

Ansvarsområder:

 • Ledelse af 10.klasse, EUX- og EUD buisness
 • Overordnet ledelse for EUD/EUX
 • Personaleledelse og MUS
 • Studie- og elevadministration 10.klasse, EUD- og EUD buisness
 • Kvalitetssikring og udvikling af 10.klasse, EUD- og EUD buisness
 • Prøveansvarlig 10.klasse
 • IT udvikling 10.klasse
 • Skemalægning 10.klasse (i samarbejde med AH)
 • Koordinering af EUD10 samarbejder
 • SSP samarbejde
 • UUO samarbejde
 • Samarbejde Sundhedsafdelingen i Nyborg kommune
 • Kontakt til forældre 10.klasse
 • Kontakt til UVM 10.klasse
 • Ledelse og koordinering af brobygningsaktiviteter og grundskoletilbud
 • Koordinering af røgfri skoletid

Udvalg: Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF)

 

Uddannelsesleder (IB coordinator) med ansvar for Pre-IB og IB

Ulrik Nørum (UN)

Mail: un@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 02
Mobil: 21 59 07 90

Ansvarsområder:

 • Ledelse af IB-uddannelsen, herunder Pre-IB (i samarbejde med LY)
 • Personaleledelse og MUS
 • Optagelse, klassedannelse, gennemførsel og eksamensplanlægning på IB
 • Planlægning af IB-skoleåret, herunder opgavefordeling (med AH og MS), efteruddannelse og skemalægning (med AH)
 • Pædagogisk udvikling af IB, herunder af IB core: EE, CAS og TOK
 • Kvalitetssikring af IB-uddannelsen, herunder 5-års-evaluering
 • Samarbejde med øvrige danske IB-skoler
 • Kontakt til forældre og potentielle ansøgere
 • Kontakt til IBO
 • Markedsføring og rekruttering, herunder brobygning, for IB
 • Kostskolen (samarbejde med BA & HVS)
 • Bibliotek og digitale læringsressourcer
 • Model United Nations (MUN)
 • IB-fester

Udvalg: IB committee

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER