SØG

Rektor

Rektor har det samlede ledelsesansvar på campus og dermed også det overordnede personalemæssige ansvar for alle afdelinger. Det betyder, at rektor er den øverste ansvarlige for skolens drift, økonomi og pædagogiske udvikling i overensstemmelse med skolens strategi og mål. Det er rektors opgave at sætte en klar retning for campus og sikre, at den strategiske ledelse udøves i et tæt samarbejde med bestyrelsen, som rektor er ansvarlig over for.  

Rektor er således overordnet ansvarlig for undervisningens kvalitet, for personale- og organisationsudvikling, elevernes læring, trivsel og fællesskab på tværs af uddannelser og på kostskolen. Rektor skal understøtte elevrådsarbejdet og sikre tydelig ledelseskommunikation, så skolens elever og medarbejdere er velinformerede om ledelsesmæssige beslutninger og overvejelser. I forlængelse af det skal rektor sikre, at nye initiativer og tiltag inddrager campus som helhed, således at elever, medarbejdere og relevante udvalg tager del i udviklingsarbejdet.  

Rektor skal også varetage det gode og konstruktive samarbejde med campus´ eksterne interessenter, som undervisningsministeriet, de øvrige gymnasieskoler, andre uddannelsesinstitutioner, kommunens grundskoler og Nyborg kommune.  

I den daglige praksis har rektor uddelegeret klare ansvarsområder og funktioner til ledelsesgruppen, pædagogisk faglige koordinatorer (Pfk) og udvalg på skolen. Den pædagogiske, administrative og personalemæssige ledelse varetages således af hele ledelsesgruppen på Nyborg Gymnasium. 

 

Henrik Vestergaard Stokholm (HVS)

Mail: hvs@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 10
Mobil: 29 73 74 72

Ansvarsområder:​

 

 • Elever; Elevråd, Kapaki, fester (i samarbejde med TC og MJ). 
 • Pædagogisk udvikling (i samarbejde med PUF og MM) 
 • Overflytning af elever (i samarbejde med vicerektorer)  
 • Kapacitet, udbud og optag (i samarbejde med vicerektorer) 
 • Klager (i samarbejde med AH og ledelsesgruppen) 
 • Kostskole (i samarbejde med UN & BA) 
 • Ledelse af køkken & kantine 
 • Ledelse af økonomiafdeling 
 • Kvalitetssikring (i samarbejde med MS). 
 • Personalepolitik (i samarbejde med MM). 
 • Musical  
 • Fællesarrangementer (i samarbejde med PUF) 
 • Medarbejderudviklingssamtaler: ledelse og lærere  
 • Organisationsstruktur, skoleudvikling, strategi, indsatsområder  
 • Politikker, retningslinjer og studie- og ordensregler  
 • Rekruttering og ansættelse  
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler  
 • Pædagogikum og kursusledelse  
 • Bestyrelsesbetjening  
 • Eksternt samarbejde; Gymnasiefællesskabet, GymFyn, Nyborg kommune, grundskoler, det lokale erhvervsliv, Udviklingsråd, Uddannelsesråd, Ungdomsråd, Biblioteksråd, Undervisningsministeriet, IBO  
 • Udvalg; samarbejdsudvalg (SU), PR´s forretningsudvalg (FU), Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF).  
 • Alumne-netværk 

Udvalg: Samarbejdsudvalg (SU)
PR´s forretningsudvalg (PRFU)
Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF)

 

Vicerektorer og uddannelsesledere

Vicerektorerne er stedfortrædere for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektorer og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange. 

Vicerektorerne og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager. 

VICEREKTOR MED ANSVAR FOR STX, HF, STUDIEADMINISTRATION OG OPGAVEFORDELING

Arno Pilegaard Hansen (AH)

Mail: ah@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 00
Mobil: 24 59 77 73

Ansvarsområder:

 

 • Stedfortræder for rektor 
 • Ledelse af STX og HF (i samarbejde med hhv. MM og BV) 
 • Ledelse af sekretariatet og serviceafdeling 
 • Eksamensansvarlig på STX, HHX, HF, EUX skriftlig, mundtlig, større skriftlige opgaver – eksamensklager 
 • Studie- og Elevadministration på STX, HHX, HF, EUX– herunder hold- og klassedannelse, hold- og studieretningsoprettelse, fag- og studieretningsudbud 
 • Skemalægning – herunder bygningskapacitet og fagenes timefordeling, årsnorm 
 • Læreradministration – herunder længere lærerfravær, omsorgsdage, feriefridage (i samarbejde med sekretariatet/ REH) 
 • Årsplanlægning – herunder Pædagogisk årskalender  
 • Opgavefordeling og længerevarende vikariater (i samarbejde med MS) 
 • Studierejser og ekskursioner (i samarbejde med hele ledelsesgruppen) 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler  
 • Bygning 
 • Beredskab (I samarbejde med MS) 
 • Planlægning af dimission (i samarbejde med MS) 
 • Kontakten til forældre – diverse møder mm. 
 • Kontakten til uvm

Udvalg: SU og stx-udvalg og PR´s forretningsudvalg (PRFU)

 

VICEREKTOR MED ANSVAR FOR KVALITETSSYSTEM, IT OG OPGAVEFORDELING

Mikael Samsøe Sørensen (MS)

Mail: ms@nyborg-gym.dk

Sikker mail:   Hent certifikat     Hent Vcard

Telefon direkte: 63 25 52 23
Mobil: 28 55 16 78

Ansvarsområder:

 

 • Stedfortræder for rektor 
 • Kvalitetssystem, ETU, fælles evalueringer   
 • Karakterer 
 • GRUS 
 • Arbejdsmiljø – fysisk, herunder APV (i samarbejde med MM) 
 • Beredskab (I samarbejde med AH)  
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler 
 • Undervisningsmidler 
 • Ungli 
 • Opgavefordeling og længerevarende vikariater (i samarbejde med AH) 
 • IT-systemer. Datasikkerhed og IT-pædagogik  
 • Styregruppe for IT-Center Fyn 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
 • Ansvar for naturvidenskabeligt grundforløb 
 • Studiecenter og Skrivehold 
 • Planlægning af dimission (i samarbejde med AH) 
 • Uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøver  
 • Bestyrelsesmøder  
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel

Udvalg: Kvalitetsudvalg (KU), IT-udvalg, PUF 

 

UDDANNELSESLEDER MED ANSVAR FOR STX, KOMMUNIKATION, PÆDAGOGISK UDVIKLING OG HR

Malene Meincke (MM)

Mail: mm@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 04
Mobil: 30 27 61 69

Ansvarsområder:

 

 • Kommunikation – intern og ekstern kommunikation, markedsføring og PR (i samarbejde med AK og DSP) 
 • HR – herunder udvikling af HR-koncept, Mus-koncept, rekruttering og modtagelse af nyansatte 
 • Arbejdsmiljø – psykisk, herunder APV (I samarbejde med MS) 
 • Personalepolitik og sygefraværspolitik (i samarbejde med HVS) 
 • Ledelse af stx (i samarbejde med AH) 
 • Ledelse og koordinering af AP på NG (stx og hhx) 
 • Ledelse af bibliotek 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
 • Orienteringsaften, Girafaften, Møde for kommende elever 
 • Pædagogisk udvikling – herunder b.la. pædagogiske udviklingsprojekter, forsøg, klasseledelse, teamstruktur, faggruppesamarbejde, evalueringssamtaler 
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver: Flerfaglige forløb, DHO, SRO, SRP 
 • After School (i samarbejde med TC) 
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer 
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel

Udvalg: Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF) og stx-udvalg 

 

UDDANNELSESLEDER MED ANSVAR FOR HHX, HF OG TVÆRGÅENDE FASTHOLDELSES- OG TRIVSELSAKTIVITETER

Birgitte Veje Bredahl (BV)

Mail: bv@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 02 35
Mobil: 40 86 58 13

Ansvarsområder:

 

 • Ledelse af HHX og HF (i samarbejde med AH) 
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver på HF: KS, NF og SSO 
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver på HHX: SO, SRO, SOP 
 • Ledelse af fastholdelsesindsatser: studievejledning, læse- og matematikvejledning samt diverse mentorordninger 
 • Samarbejde med kommune, virksomheder og øvrige erhvervsuddannelser- Virksomhedsbank 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
 • Ledelse af karrierevejledning: Studieinfo, Karrieretanken og Studievalg Danmark 
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer m.m. 
 • Ledelse af introaktiviteter (i samarbejde med TC) 
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel 

Udvalg: hhx-udvalg

 

 

UDDANNELSESLEDER MED ANSVAR FOR 10. KLASSE, EUD, EUX BUSINESS

Henrik Lunde (HLU)

Mail: hlu@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 33
Mobil: 51 77 71 05

Ansvarsområder:

 

 • Ledelse af 10. klasse og EUD/EUX 
 • Brobygning og tilbud til grundskolerne 
 • Sundhedsindsatser og røgfri skoletid 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler  
 • Studie- og elevadministration 10. klasse 
 • Kvalitetssikring og udvikling af 10. klasse 
 • Prøveansvarlig 10. klasse 
 • IT udvikling 10. klasse 
 • Skemalægning 10. klasse (i samarbejde med AH og Tine) 
 • SSP samarbejde 
 • UUO samarbejde 
 • Samarbejde Sundhedsafdelingen i Nyborg kommune 
 • Kontakt til forældre 10.klasse 
 • Kontakt til UVM 10.klasse 
 • Ledelse og koordinering af brobygningsaktiviteter og grundskoletilbud 
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel 
 • Kontakt til Uddannelsesnævnet

Udvalg: Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF)

 

UDDANNELSESLEDER MED ANSVAR FOR PRE-IB OG IB (IB Coordinator)

Ulrik Nørum (UN)

Mail: un@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 02
Mobil: 21 59 07 90

Ansvarsområder:

 

 • Ledelse af IB-uddannelsen, herunder Pre-IB, (i samarbejde med LY) 
 • Optagelse, klassedannelse, gennemførsel og eksamensansvar for IB 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
 • Planlægning af IB-skoleåret, herunder opgavefordeling (med AH og MS), efteruddannelse og skemalægning (med AH) 
 • Pædagogisk udvikling af IB, herunder af IB core (EE, CAS og TOK), samt pastoral care-programmet 
 • Kvalitetssikring af IB-uddannelsen, herunder 5-års-evaluering 
 • Samarbejde med øvrige danske IB-skoler 
 • Kontakt til forældre og potentielle ansøgere 
 • Kontakt til IBO 
 • Markedsføring og rekruttering, herunder brobygning, for IB 
 • Kostskolen (samarbejde med BA & HVS) 
 • Model United Nations (MUN) 
 • IB events 
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel

Udvalg: IB committee

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content