SØG

Fælles rammer for afholdelse af studieture, fester, cafeer og andre sociale arrangementer på de fynske gymnasier

Baggrund

Som led i det generelle dannelsesprojekt, vi udfører på skolerne, afvikler skolerne forskellige arrange­menter med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, cafe­arrange­menter og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter skolerne gennem dette fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolerne.

Vi vil med dette kodeks sikre, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol på en måde, der harmonerer med dansk kultur og omgangsformer. Ved at oplyse elever og forældre om skolens holdning lægges op til, at alle sammen bidrager til en festkultur præget af fællesskab, ansvar og respekt.

Rammer

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved de særlige aktiviteter, som er

nævnt herunder, dispenseres der.

Fester og cafeer

  • Der afvikles et mindre antal fester årligt på skolerne samt en gallafest for hele skolen og en afsluttende studentermiddag
  • Alle fester er lukkede fester.
  • Der er altid personale ved arrangementerne.
  • Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer
  • Elever, der ved deres adfærd viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt
  • Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved fester, hvor forældre deltager, middagen ved gallafest og ved studentermiddag efter eksamen udskænkes vin

Der afholdes café-arrangementer og forskellige former for performancebegivenheder (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol. Ud over ovenstående er der ikke elevarrangementer med skolen som vært, hvor der serveres alkohol.

Studieture

På Nyborg Gymnasium er studieturene 100% alkoholfri. De er en del af skolehverdagen, og derfor er indtagelse af alkohol ikke tilladt.

I øvrigt

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for skolen, afvikles sobert og ordentligt. Skolerne er ikke direkte ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, da de finder sted uden for skolen, men påtager sig et ansvar som oplysende partner, ved at for søge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Skolerne søger særligt gennem oplysning, at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Aftalen

Alle skoler har ved deres underskrivelse af nærværende rammer valgt at offentliggøre rammerne med den lokale uddybning på egen hjemmeside samt indarbejde bestemmelserne i skolens studie- og ordensregler. Tilsvarende infor­meres alle forældre om rammerne, så ingen er i tvivl om det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar forældre og elever selv har.

Aftalen tages op til revision årligt (november) såvel mellem partnere som internt på skolerne.

Enhver skole vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af initiativet. Udtrædelse meddeles skriftligt til initiativgruppen. Rammerne træder i kraft med virkning fra 1. august 2017.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content