SØG
Orientering om behandling af personoplysninger hvis du er gæst, mm.

Hvis du er gæst, censor, foredragsholder, bestyrelsesmedlem, brobygger, praktikant, jobansøger, leverandør eller lign.

I forbindelse med vores drift og administration behandler Nyborg Gymnasium oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger).

Hvis du har besøgt, kommunikeret, søgt job hos eller samarbejdet med Nyborg Gymnasium, eller hvis vores drift og administration i øvrigt har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig.

Du kan her læse om, hvilke oplysninger om dig, vi må bruge, og hvad dine rettigheder er.

Nyborg Gymnasium behandler de oplysninger, som du selv giver til os, fx dine kontaktinformationer samt de oplysninger, der er årsagen til dit ophold på skolen eller din henvendelse.

Hvis du er brobygger, praktikant, censor, eller hvis du modtager et honorar fra os som fx foredragsholder eller bestyrelsesmedlem, registrerer vi også dit CPR-nummer.

Nyborg Gymnasium kan også indhente oplysninger om dig fra andre end dig selv, hvis vi har hjemmel til det i lovgivningen, eller du selv har givet samtykke til det på forhånd.

Nyborg Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig som muligt, ligesom vi kun behandler personoplysninger om dig, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Hvis du opholder dig i et område, hvor der er kameraovervågning, kan du også blive filmet. Områderne med kameraovervågning er synligt skiltet.

For at illustrere Nyborg Gymnasiums hverdag, arrangementer og højdepunkter fotograferer og videofilmer vi på skolens område. Der vil primært være tale om situations- og stemningsbilleder og -film. Disse fotos og film kan efter omstændighederne blive offentliggjort på vores hjemmeside og via forskellige medier (fx på skolens profil på sociale medier, i trykte publikationer, på plakater, reklamer, bannere, på skolens infoskærme samt i artikler i fx dagblade, aviser og på tv).

Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet som beskrevet, kan du sige det til fotografen, men derudover skal du også selv være opmærksom på at holde dig ude af situationer, hvor der fotograferes eller filmes. Hvis du ved en fejl alligevel bliver fotograferet eller filmet, og fotoet/filmen bliver vist fx på vores hjemmeside, kan du altid henvende dig til skolens administration og bede om at få visningen fjernet.

Hvordan behandles dine personoplysninger
De personoplysninger, som vi har om dig, vil blive behandlet og opbevaret i vores it-systemer. Det er kun de medarbejdere på Nyborg Gymnasium, med tjenstlige opgaver, der konkret berettiger til det, der har adgang til systemerne og dine oplysninger.

Dine rettigheder
Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du med denne tekst. Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens administration eller skolens databeskyttelsesrådgiver.

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, og hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig), hvem vi evt. videregiver dine oplysning til, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.

Din ret til indsigt kan være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. art. 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. art. 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. art. 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Nyborg Gymnasiums behov for at kunne dokumentere vores administration og drift herunder overfor revisionen. Vi opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år fra udgangen af det kalenderår, registreringen angår.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: du skal kontakte skolens administration eller skolens databeskyttelsesrådgiver og oplyse hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøg, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønske ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19-25.

Formalia
Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg, tlf.: 65310217, CVR-nr.: 29575738 er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende mailadresse dpo@gfadm.dk eller på tlf.: 41147862.

Klageadgang
Du kan klage over Nyborg Gymnasiums behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content