SØG

Studie- og ordensregler

Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft 1. august 2020 i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser nr. 1338 af 09/12/2019 og bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen BEK nr. 697 af 23/06/2014 samt LBK nr. 271 af 24/03/2017 for erhvervsuddannelser.

1. Formålet med studie- og ordensregler

2. Orienteringsproceduren

3. Studieregler

3.1 Mødepligt og afleveringspligt

3.2 Advarsler og sanktioner ved manglende opfyldelse af møde- og afleveringspligten

3.3 Længerevarende sygdom og behandlingsforløb

3.4 Fritagelse for idrætsundervisningen

3.5 Andet

3.6 Snyd med skriftlige opgaver

3.7 Evaluering og karaktergivning

3.8 Eksamen

3.9 Oprykning i næste klasse

3.10 Intern kommunikation på skolens intranet, Lectio

4. Regler for elevers betaling for og lån af undervisningsmidler

5. Ordensregler

5.1 Konkrete ordensregler

5.2 Regler for anvendelse af skolens computere og netværk

5.3 Regler for adfærd på studierejser og ekskursioner

5.4 Sanktioner ved overtrædelse af ordensreglerne

6. Betingede sanktioner

7. Klage over skolens afgørelser ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

1. Formålet med studie og ordensregler

De følgende studie- og ordensregler er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1338 af 09/12/2019 og er gældende for eleverne på gymnasiale uddannelser, samt bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen BEK nr. 697 af 23/06/2014, LBK nr. 789 af 16/6/2015 og LBK nr. 271 af 24/03/2017.

Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter drøftelse i Elevrådet, Pædagogisk Råd og i bestyrelsen.

Formålet med studie- og ordensreglerne er at skabe et godt og lærerigt undervisningsmiljø. Desuden er formålet at styrke elevernes aktive deltagelse i undervisningen samt fremme værdier i skolekulturen som samarbejde og ansvarlighed. Endelig skal studie- og ordensreglerne være med til at sikre, at de mange forskellige elever på skolen kan være sammen i et trygt og forpligtende fællesskab.
Studie- og ordensreglerne beskriver således forventninger om og kravene til ordentlig og hensigtsmæssig studieadfærd og samvær på Nyborg Gymnasium.

Studie- og ordensreglerne er inddelt i to afsnit: Et afsnit om studiereglerne indeholdende en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Og et afsnit om ordensregler indeholdende reglerne for orden og samvær på skolen.

2. Orienteringsproceduren

Ledelsen orienterer som en del af introduktionsforløbet nye elever om reglerne, baggrunden for dem og formålet med dem samt om konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes.
Eleverne informeres om, at det i øvrigt er deres pligt at holde sig orienteret om reglerne.

Studie- og ordensreglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside.

3. Studieregler

For at uddannelsens mål kan opfyldes, herunder at samarbejdet og de gensidige forpligtelser mellem elev og lærere kan fungere bedst muligt, er det en forudsætning, at eleverne deltager aktivt og ansvarligt i undervisningen og alle deraf afledte aktiviteter og forhold.

3.1 Mødepligt og afleveringspligt

Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8.15 og kl. 15.10. Eleverne skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Ændringer, der forlænger undervisningen herudover, varsles mindst en uge i forvejen.
Eleverne har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen. Det indebærer, at:

 1. Eleven møder forberedt til undervisningen og deltager aktivt i undervisningen
 2. Eleven afleverer skriftlige opgaver rettidigt
 3. Eleven har pligt til hver dag at holde sig orienteret om lektier, opgaver, skemaændringer mv. i Lectio
 4. Eleven møder til terminsprøver, årsprøver og skriftlig og mundtlig eksamen mindst 15 minutter før prøvens begyndelse
 5. Eleven møder til undervisningen og til andre undervisningsaktiviteter, som skolen indkalder til i skoletiden (fællestimer, introforløb og andre aktiviteter som f.eks. samlinger, vejledningssamtaler og for IB-elever CAS- vejledning)
 6. Eleven møder til undervisning, som er forlagt uden for skolen. dvs. ekskursioner og studierejser

Eleverne har pligt til at deltage i ekskursioner og studierejser. En elev, der ikke deltager i en ekskursion eller en studierejse, skal udarbejde opgaver eller lignende, der svarer til den undervisning som ekskursionen eller studierejsen udgør for deltagende elever. I henhold til Bekendtgørelse om regulering af beløb vedrørende elevers deltagerbetaling ved ekskursioner mv. på ungdomsuddannelserne kan skolen dog ikke pålægge elever deltagelse, hvis udgifterne til transport og ophold udgør mere end 80 kr. pr. dag.
Når undervisningen tilrettelægges som virtuel undervisning, der ikke kræver tilstedevær på skolen, gør skolen eleven bekendt med, hvilke betingelser, f.eks. i form af elektroniske tilbagemeldinger, indsendelse af materiale og opgavebesvarelser, der gælder for opfyldelse af mødepligten jf. Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser om at 20% af undervisningen kan anvendes til virtuel undervisning (0% i grundforløbet), der ikke forudsætter samtidig fælles tilstedeværelse af lærere og elever.

In the IB Diploma, no rules are stipulated about how the tuition must be planned, but as a guideline, the teachers at Nyborg Gymnasium use the above-mentioned rules that apply to the STX.

Registrering af fremmøde
Læreren registrerer fremmødte og fraværende elever i Lectio i begyndelsen af et modul. Hvis eleven kommer for sent, skal eleven i slutningen af modulet gøre læreren opmærksom på fremmødet. Såfremt læreren vurderer, at den enkelte elev ikke har deltaget i størstedelen af undervisningen i modulet, skal vedkommende føres fraværende. Efter modulets afslutning ændres der ikke på fraværsregistreringen. Har en elev problemer med at komme rettidigt, får vedkommende en pædagogisk tilrettevisning af læreren. Ved gentagelser skal læreren orientere klassens uddannelsesleder.

Eleverne har pligt til løbende at holde sig orienterede om fraværets omfang, herunder inden for to dage gøre opmærksom på hvis der er sket en forkert registrering af fraværet (se dog ovenfor angående for sent fremmøde). For elever under 18 år gælder det, at de har pligt til at orientere deres forældre om fraværet.Når elever deltager i ekskursioner, elevrådsarbejde, skoleidrætsstævner m.m., vil fravær som følge heraf blive godskrevet. Den lærer, som er ansvarlig for aktiviteten, afleverer en liste over deltagere til sekretæren, som arbejder med fravær.

Registrering af aflevering af skriftlige opgaver

Læreren registrerer aflevering af opgaver i Lectio, hvorved det fremgår, hvem der har afleveret, og hvem der ikke har afleveret.
Ved rettidig aflevering forstås det afleveringstidspunkt, som læreren har markeret i Lectio, samt at læreren kan godkende opgaven mht. omfang og kvalitet. I helt særlige tilfælde kan lærer og elev aftale et nyt afleveringstidspunkt.
Eleverne har pligt til løbende at holde sig orienteret om status for afleverede opgaver, herunder at gøre opmærksom på det, hvis der sker en forkert registrering.

Elevens angivelse af årsag til fravær
Eleven har pligt til i Lectio at angive årsagen til fravær. Angivelsen af årsag til fravær skal være skrevet i Lectio senest den dag, eleven vender tilbage til skolen.

Skolens behandling af fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver
Elevens fravær og manglende skriftlige afleveringer opgøres jævnligt.
Uddannelseslederne har ansvaret for opfølgning på elevers fravær og manglende skriftlige afleveringer. Hvis en uddannelsesleder konstaterer, at fraværet og manglende skriftlige opgaver har et uacceptabelt højt niveau i forhold til antal afholdte timer og antal stillede skriftlige opgaver, tager uddannelseslederne initiativer i forhold til den enkelte elev.

Den enkelte lærer følger elevernes fravær og manglende skriftlige opgaver på sine hold. Hvis en lærer vurderer, at en elev begynder at have fravær fra undervisningen og/eller ikke afleverer skriftlige opgaver, tager læreren en samtale med eleven herom. Hvis eleven ikke retter op på det, orienterer læreren elevens vejleder og uddannelsesleder.

3.2 Sanktioner i forbindelse med fravær og manglende skriftlige afleveringer
Sanktionerne træder i kraft, når det almindelige og/eller det skriftlige fravær har nået et uacceptabelt niveau både gennemsnitligt i alle fag og i et enkelt fag. Skolen griber ind over for elevers fravær og manglende skriftlige afleveringer på følgende måde:

3.2.1. Samtale – pædagogisk tilrettevisning

Når en uddannelsesleder ved opgørelsen over fravær og manglende skriftlige opgaver konstaterer, at en elevs fravær og/eller manglende skriftlige opgaver er for højt, indkalder skolen eleven (og dennes forældre, hvis eleven er under 18 år) til et møde med elevens vejleder, hvor eleven får en pædagogisk tilrettevisning. Ved mødet orienteres eleven om omfanget af fraværet og/eller de manglende skriftlige opgaver og påmindes om at bringe sit fravær ned og få afleveret opgaverne inden for en fastsat tidsramme. Eleven orienteres endvidere om konsekvenserne af fortsat fravær og/eller manglende skriftlige afleveringer.

Vejlederen iværksætter som opfølgning på samtalen relevante fastholdelsestiltag. Der kan være tale om:

 • Løbende møder mellem vejleder og elev mhp. justering af studievaner og opfølgning på aftale om særlige fastholdelsestiltag
 • Aftale om afleveringsplan for manglende skriftlige opgaver
 • Aftale om ekstraundervisning mhp. indhentning af manglende faglige forudsætninger
 • At pålægge eleven at skrive opgaver på skriveholdet dvs. eleven har mødepligt i skriveværkstedet)
 • Andet

Referat af samtalen og aftale vedr. fastholdelsestiltag skrives i sikkert IT-arkivsystem.Elever med for højt fravær udelukkes fra deltagelse i skoleaktiviteter, hvor fraværet normalt godskrives, som f.eks. elevrådsarbejdet, musical og lignende.

Vejlederen følger herefter eleven tæt, dvs. fra uge til uge, mhp. fremmøde, aflevering af opgaver samt diverse fastholdelsestiltag for at ændre og stoppe elevens mønster vedr. fravær og manglende opgaveaflevering og dermed forebygge yderligere sanktioner.

3.2.2. Skriftlig advarsel, evt. trepartssamtale
Ved vedvarende eller stigende fravær får eleven en skriftlig advarsel og indkaldes samtidig til en samtale med en uddannelsesleder. Eleven får mulighed for at udtale sig, før uddannelseslederen træffer den endelige beslutning om en skriftlig advarsel. I de tilfælde, hvor det vurderes, at eleven er frafaldstruet, indkaldes samtidig en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning til trepartssamtale mhp. at finde frem til en holdbar løsning. Det kan være en kontrakt med eleven om fremtidig opfyldelse af mødepligten og afleveringspligten eller beslutning om udskrivning og overførsel til anden ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

En skriftlig advarsel er skolens alvorlige påmindelse om, at eleven skal bringe fraværet til ophør og aflevere skriftlige opgaver.

En skriftlig advarsel gives altid ud fra en objektiv registrering af fravær og manglende skriftlige opgaver og altid til elever, som fortsætter med at forsømme og ikke aflevere skriftlige opgaver efter samtale med vejleder og diverse fastholdelsestiltag, jf. ovenfor.

Den skriftlige advarsel sendes til eleven (og dennes forældre, hvis eleven er under 18 år eller er kostskoleelev).

Uddannelseslederen følger elever med skriftlig advarsel fra uge til uge.

3.2.3 Øvrige sanktioner
Fortsætter fraværet erklæres eleven for ikke-studieaktiv, hvilket resulterer i, at SU stoppes for elever over 18 år.
Hvis eleven ved den løbende optælling bringer sit fravær markant ned, trækkes fratagelsen af SU tilbage.
Ved fortsat fravær i alle fag og i et enkelt fag udløses følgende sanktioner i nævnte rækkefølge:
10. klasse:
– Eleven indstilles til eksamen i alle afsluttende fag eller i enkelte fag.
– Eleven udskrives.

Hf:
– Kursisten fortaber retten til at gå til eksamen, hvilket også er tilfældet, når hun/han i et enkelt fag har et uacceptabelt fravær.
– Kursisten udskrives.
Pre-IB:
– Eleven skriver kontrakt med uddannelsesleder, og hvis denne brydes, tabes retten til oprykning til IB Diploma Programme, og eleven udskrives.
2i /IB1:
– Eleven skriver kontrakt med uddannelsesleder, og hvis denne brydes, tabes retten til oprykning til 2. IB Diploma år (3i/IB2), og eleven udskrives.
3i /IB2:
– Eleven skriver kontrakt med uddannelsesleder, og hvis denne brydes, tabes retten til retten til at tage IB Diploma-eksamen, og eleven udskrives.

STX/HHX:
– Eleven indstilles til eksamen i alle afsluttende fag eller i enkelte fag.
– Eleven udskrives.

EUD/EUX:
– Eleven udskrives.

Uddannelseslederen kan efter en individuel konkret vurdering af baggrunden for elevens fravær beslutte, at der skal tages særlige hensyn, således at eleven på trods af for højt fravær og for mange manglende skriftlige afleveringer ikke omfattes af en eller flere af ovenstående sanktioner (betinget sanktion – se også afsnit 6). I så fald vil det dog altid være et vilkår, at fraværet bliver bragt ned.

Uddannelseslederen følger elever, over for hvem der er sanktioneret fra uge til uge.

3.3 Ved længerevarende sygdom og behandlingsforløb
Der sanktioneres ikke altid som beskrevet ovenfor. Der tages hensyn til elever, hvis fravær skyldes dokumenteret sygdom eller særlige problemer.

Skolen skal tilbyde sygeundervisning til elever, der på grund af sygdom i længere tid ikke kan følge den almindelige undervisning. Senest 10 dage efter, at eleven sidst deltog i undervisningen, skal skolen kontakte eleven (hvis eleven er under 18 år elevens forældre) om iværksættelse af sygeundervisning. Undervisningens omfang kan normalt ikke overstige fem ugentlige timer og kan normalt ikke strække sig ud over 40 skoledage. Den gennemførte undervisning erstatter den uddannelsestid, eleven i den pågældende periode ikke har gennemført.

Hvis en elev på grund af sygdom herunder behandlingsforløb har kortvarigt fravær eller forventes af få hyppige, kortvarigt fravær, kan eleven tilbydes supplerende undervisning i tilknytning til elevens deltagelse i den almindelige undervisning. Den supplerende undervisning erstatter den uddannelsestid, eleven ikke har gennemført.
Skolen kan således i ovenstående tilfælde dispensere for fraværet. Eleven skal i givet fald give relevant oplysning om og dokumentation i form af en lægeerklæring for sin sygdom. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven.

Ved sygdomsperiode på mere end 40 skoledage
Uddannelsesleder vil sammen med eleven (og hvis eleven er under 18 år elevens forældre) vurdere hvorvidt eleven har mulighed for at genoptage skolegangen og i givet fald udarbejde en plan herfor.
Hvis eleven ikke kan fortsætte det pågældende skoleår, kan det aftales, at eleven tilmeldes samme klassetrin det følgende år.
Statens Uddannelsesstøtte vil normalt blive stoppet, med mindre der søges dispensation. Dette kræver en lægeerklæring og en formodning om, at eleven genoptager skolegangen senest ved starten af det kommende skoleår. Elevens status er i givet fald ”tilmeldt klassen men ikke studieaktiv pga. dokumenteret sygdom”.
Hvis en elev mod sin vilje udskrives pga. sygdom (sygdom som er dokumenteret), skal der gives klagevejledning herunder muligheden for at søge SU.
I henhold bekendtgørelsen. BEK nr. 497 af 18. maj 2017, kap. 8 §§ 52 – 56 om sygeundervisning.

BEMÆRK at elever i 10. klasse følger BEK nr. 694 af 20/06/2014, hvor tiltag ved sygdomsperioder på mere end 15 skoledage iværksættes.

3.4 Fritagelse fra idrætsundervisningen
Elever kan efter anmodning fritages helt eller delvist fra idrætsundervisningen begrundet i sygdom, skade eller handicap. Fritagelse kan være af kortere eller længere varighed og forudsætter dokumentation i form af udtalelse fra læge, hospital eller en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven.

Permanent fritagelse indebærer, at eleven skal have et ekstra fag eller skal løfte et fag til et højere niveau.

3.5 Andet

Registreret fravær og manglende opgaver overføres ikke fra det ene skoleår til det andet.

Elever, som har fået en skriftlig advarsel, kan dog i det følgende år få en advarsel uden en forudgående samtale.

3.6 Snyd med skriftlige opgaver
Snyd med skriftlige opgaver accepteres under ingen omstændigheder. Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvist skriver af fra andre opgavebesvarelser, skriver af fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader andre skrive opgavebesvarelsen for sig. Det er ligeledes snyd at benytte tekster genereret af ChatGPT og lignende AI-baserede værktøjer. En elev kan ligeledes sanktioneres for snyd, hvis denne elev medvirker til en anden elevs snyd, f.eks. ved at bringe sig i en situation, hvor en anden eller andre kan misbruge, plagiere eller dele ens opgave eller indsende ens arbejde som sit eget. Man skal derfor undlade at låne sine skriftlige opgaver til andre. Medvirken til snyd sanktioneres som snyd efter nedenstående procedure. Hvis en lærer mistænker snyd sker følgende: Eleven indkaldes til samtale med den uddannelsesleder, som eleven hører under, med det formål at give eleven en tilrettevisning. Uddannelseslederen skriver et kort referat af samtalen i elevens sag i sikkert IT-arkivsystem.Læreren registrerer besvarelsen som ikke-afleveret i Lectio. Gribes en elev i gentaget snyd vil mere vidtgående sanktioner blive taget i brug som fx midlertidig eller permanent bortvisning fra skolen jf. sanktioner ved overtrædelse af skolens ordensregler pkt. 5.4.

Snyd i forbindelse med prøver
Reglerne for snyd gælder i relation til alle former for mundtlige og skriftlige prøver, både de interne prøver som eksempelvis terminsprøver, DHO og SRO og de officielle prøver med ekstern censur, som eksempelvis SRP og prøver afviklet på gymnasiet. Det kategoriseres som snyd, hvis en elev har været på internettet i prøveformer, hvor det ikke er tilladt, eller hvis en elev har haft adgang til hjælpemidler, der ikke er tilladte. Også selv om eleven måske slet ikke har gjort brug af internettet eller hjælpemidlerne i sin besvarelse af den stillede opgave. Bliver der konstateret snyd i forbindelse med interne opgaver (f.eks. DHO opgaven, SRO eller årsprøver mm.) erklæres opgaven for ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven får mulighed for at udarbejde en ny opgave. Snyderi i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamen.

3.7 Evaluering og karaktergivning

Løbende evaluering

Den enkelte elev har pligt til at indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med sine faglærere om evaluering af sit udbytte af undervisningen mhp. en fortsat faglig udvikling og udvikling af studiekompetencer.
Den løbende evaluering skal sikre, at eleven får et klart billede af egne styrker, svagheder og fremskridt. Evalueringen danner endvidere grundlag for vejledning af eleven mht. både faglig udvikling samt udvikling af gode arbejdsmetoder og hensigtsmæssige studievaner.
For alle nye elever på STX, HF, HHX, EUX og i Pre-IB afholdes der evalueringssamtaler med faglærere i efteråret.

Karaktergivning
På STX og HHX får man standpunktskarakterer to gange om året undtagen i 1. g. Her får man kun 1. standpunktskarakter i februar/marts.  STX- og HHX-elever får desuden årskarakterer ved afslutningen af skoleåret. EUD-eleverne får årskarakterer ved afslutningen af hver grundforløbsperiode (GF1 – medio december – GF2, medio maj).
Betingelsen for at bestå en studentereksamen er, at gennemsnittet af såvel årskarakterer som eksamenskarakterer er mindst 2,0. I beregningen indgår visse karakterer med forskellig vægt.
Betingelsen for at bestå en hf-eksamen er, at gennemsnittet af samtlige eksamenskarakterer er mindst 2,0.
I såvel Pre-IB som i det toårige IB Diploma Programme får man karakterer tre gange om året. Første gang er i begyndelsen af november, anden gang i februar og tredje gang er i slutningen af maj. Årskarakterer, årsprøvekarakterer, studieaktivitet samt evt. sanktioner anvendes til at træffe beslutning om oprykning.
De sidste karakterer, der gives i IB Diploma Programme, er standpunktskaraktererne i februar det afsluttende år. De officielle ”predicted grades”, der skal indberettes til IBO før eksaminerne i maj er fortrolige og derfor ikke tilgængelige for elever og forældre.

I 10. klasse får man karakterer 2 gange om året. Første gang op til juleferien og anden gang gives karaktererne umiddelbart inden de skriftlige prøver.

3.8 Eksamen
Skolen indkalder i god tid før eksamen alle elever for at orientere om reglerne for eksamen. På mødet får eleverne en gennemgang af vigtige passager i Eksamensbekendtgørelsen og tilhørende vejledning. Gennemgangen ledsages af en Powerpoint, som senere offentliggøres i skolens kommunikationssystem. Skolen sørger for, at eleverne er bekendt med de overordnede regler for eksamensafviklingen. Lærerne sørger for, at eleverne er bekendt med de specifikke eksamensvilkår i de forskellige fag.

Eleverne har pligt til at deltage i orienteringsmødet og til at sætte sig ind i regler og retningslinjer for eksamen.
Det er elevernes ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til eksamen.
Eleverne har pligt til at møde mindst 15 minutter før starten på en skriftlig eksamen, årsprøve og terminsprøve.
Eleverne har pligt til at møde i god tid før en mundtlig eksamen. Skolen udleverer ved læseferiens start individuelle planer for mundtlig eksamen. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret i Lectio, da tiderne for mundtlig eksamen kan ændres med 3 dages varsel uden anden information end ændring i Lectio.

Sygdom i forbindelse med eksamen og årsprøver
Hvis en elev bliver syg før en skriftlig eller mundtlig eksamen skal vedkommende/hjemmet hurtigst muligt kontakte skolen. Hvis skolen ikke har modtaget besked inden den pågældende prøvedags afslutning kl. 15, betragtes eleven som udeblevet fra eksamen uden grund.
Eleven/hjemmet skal samme dag, som eleven bliver syg, kontakte egen læge, således at lægen kan attestere (lægeattest), at eleven pga. sygdom ikke kan deltage i den pågældende eksamen. Eleven/hjemmet afholder selv udgiften til lægeattest. Når der foreligger en lægeattest, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt aflægges i samme eksamensterminen som den ordinære eksamen – ellers i sygeeksamensterminen.

Ved sygdom i forbindelse med terminsprøver og årsprøver kræves der ikke lægeattest, eleven skal dog kontakte skolen så tidligt som muligt.

3.9 Oprykning i næste klasse

Nyborg Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 12 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9/12 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

En elevs oprykning i næste klasse er betinget af, at eleven har deltaget i eksaminer, herunder skolens interne prøver (dansk-historie opgaven, studieretningsopgaven), samt at eleven har deltaget i og har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.
Ved skoleårets slutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.
Eleven har krav på oprykning, når eleven har mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, som er opnået ved afslutningen af skoleåret. Det drejer sig om standpunktskarakterer (årskarakterer) i fag som eleven viderefører og i afsluttende fag, og det drejer sig om årets eksamener og årsprøver.
Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 i gennemsnit ved afslutningen af skoleåret, kan eleven nægtes oprykning, hvis det vurderes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Eleven skal have mulighed for at udtale sig, før rektor træffer den endelige beslutning om manglende oprykning.

3.10 Intern kommunikation på skolens intranet, Lectio
Lectio fungerer som skolens intranet og bruges i den interne information og kommunikation. Eleverne har derfor pligt til dagligt at læse aktuelle informationer i Lectio.

Skolens ordensregler for samvær på skolen gælder også på Lectio. Man skal benytte et ordentligt sprog og behandle andre med respekt, ligeværdighed og tolerance.

4. Regler for betaling for og lån af undervisningsmidler

De bøger, eleverne får stillet til rådighed, skal behandles med omhu og være forsynet med navn, klasse og årstal. Bortkommer en bog eller ødelægges den f.eks. ved tilskrivninger, skal bogen erstattes af eleven. Erstatningsansvaret gælder også for andre udleverede undervisningsmidler.
Bøger og andre undervisningsmidler, der ikke bliver afleveret rettidigt, vil, efter at skolen har rykket for aflevering, blive sendt til Inddrivelsescenteret under Skatteministeriet til videre behandling.
I henhold til Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelsernes BEK nr. 1711 af 20.december 2006 kan skolen bestemme, at eleverne selv i et begrænset omfang anskaffer sig en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev i en gymnasial uddannelse. Nyborg Gymnasium orienterer i introduktionsbrevet nye elever om, hvilke undervisningsmidler eleven selv skal anskaffe sig.

5. Ordensregler

På Nyborg Gymnasium lægges der vægt på, at almindelige regler for god opførsel i alle forhold gælder både på skolen og udenfor institutionen.

Eleverne er forpligtede til at rette sig efter skolens personale, når det anviser, at reglerne for god opførsel skal overholdes.

5.1 Konkrete ordensregler
Skolens ordensregler indebærer pligt til:

5.1.1 Ordentlig opførsel over for kammerater, ansatte og gæster
Kravet om ordentlig opførsel over for andre på skolen er et kardinalpunkt i hele skolekulturen og gælder i alle typer af situationer og aktiviteter (skolehverdagen,

ekskursioner, studierejser, caféarrangementer, fester mv.)

5.1.1.1 Særligt om forebyggelse af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane:

Skolekulturen på Nyborg Gymnasium skal være præget af gensidig respekt, tolerance, høj trivsel og tryghed. På Nyborg Gymnasium accepterer vi ikke adfærd, der krænker andre.

Krænkende adfærd

Krænkende adfærd betyder, at et andet menneskes værdighed krænkes, og krænkelsen kan være af både fysisk og psykisk art. Der kan både være tale om aktive handlinger, og om at undlade at handle. Krænkende adfærd kan også være med baggrund i f.eks. etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap. Det er den enkeltes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet for, om der foreligger krænkende adfærd. Det er således uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke fra afsenderens side.

Særligt om mobning

Krænkende adfærd kan også have karakter af mobning. At blive mobbet betyder, at man – regelmæssigt og over tid – udsættes for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling fra én eller flere personers side, sådan at man oplever, at det er svært at forsvare sig. Mobning kan forekomme i både fysisk, verbal og skriftlig form – herunder elektronisk form (se i øvrigt Nyborg Gymnasiums studieordensregler pkt. 5.11 om Overholdelse af skolens kodeks for digital adfærd). Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller som enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

Særligt om seksuel chikane

Krænkende handlinger kan også være af seksuel karakter og defineres dermed som seksuel chikane. Seksuel chikane er enhver form for uønsket verbal, nonverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller virkning at krænke en persons værdighed.

Episoder, hvor elever oplever krænkende adfærd – herunder mobning eller seksuel chikane – håndteres efter følgende handleplan:

 • Ved oplevelse af krænkede adfærd rettes henvendelse til rektor, der undersøger sagen nærmere. Alle involverede parter behandles lige og respektfuldt, og alle sagsbehandlingsskridt håndteres sagligt.
 • Klager gøres opmærksom på, at klagen ikke kan behandles anonymt
 • Afhængigt at situationens alvor og karakter, besluttes det om indklagede skal hjemsendes midlertidigt som en foreløbig foranstaltning, mens sagen undersøges nærmere
 • I første omgang forelægges sagen for indklagede. Sagen kan ikke holdes hemmelig for indklagede, men klager vil altid blive orienteret, hvis det som en del af undersøgelsen er nødvendigt til at inddrage vidner
 • Når undersøgelsen er gennemført, vurderer rektor, hvorvidt adfærden skal sanktioneres.
 • Hvis der skal træffes en formel afgørelse om en sanktion efter ordensreglerne, håndteres sagen i overensstemmelse med de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler om høring, begrundelse og evt. klagevejledning
 • Endelig kan udfaldet også være, at der iværksættes en mæglingsproces og at sagen efterbehandles med henblik på at sikre fornuftige relationer mellem de involverede i sagen.

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane sanktioneres efter princip om proportionalitet i øvrigt som beskrevet i Nyborg Gymnasiums ordensregler stk. 5.4. Henvendelser fra elever vedr. medarbejdere, skal foregå efter retningslinjer vedr. klager beskrevet i Nyborg Gymnasiums ABC for elever: Elev ABC

5.1.2 Ordentlig behandling af skolens bygninger, inventar og udstyr
Eleverne har pligt til at behandle skolens bygninger, inventar, udstyr og materialer ordentligt.

Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af almindelige regler om erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom, eller noget der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten gælder også på ekskursioner, studierejser og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen.

5.1.3 Overholdelse af skolens regler vedr. oprydning i klasselokaler og i fællesområder
Eleverne har pligt til at rydde op efter sig selv og bidrage til, at skolen er præget af et rent miljø og god orden.

Eleverne skal i kantineområdet anbringe brugt service på de opstillede vogne og affald i de opstillede affaldskurve. Alle klasser på Nyborg Gymnasium skal på skift sørge for oprydning og rengøring i studie- og fællesområderne. Se principper og konkrete regler for oprydning og rengøring her.
Eleverne er sammen med lærerne ansvarlige for, at lokalerne efterlades ryddelige, og at stole sættes op.
Eleverne skal i kantineområdet anbringe brugt service på de opstillede vogne og affald i de opstillede affaldskurve.
Eleverne må ikke indtage mad- og drikkevarer (vand undtaget) i undervisningslokaler.
Cykler og biler skal parkeres i de dertil indrettede områder.

5.1.4 Overholdelse af skolens regler vedr. handel og annonceringer
Handel og markedsføring samt agitation for f.eks. et politisk parti på skolens område er som udgangspunkt forbudt.

Rektor kan dog dispensere og f.eks. give tilladelse til ophængning af forskelligt materiale.

5.1.5 Overholdelse af skolens regler vedr. deltagelse i idrætsundervisningen
Eleverne har pligt til at møde omklædt mht. idrætstøj og sko til idrætsundervisningen.

Dette er en forudsætning for deltagelse i idrætsundervisningen.
Vedr. fritagelse for idræt se under pkt. 3.4.

5.1.6 Overholdelse af skolens regler vedr. brug af mobiltelefon og computer
Eleverne har pligt til at have deres mobiltelefoner slukket eller indstillet på flytilstand og aflevere deres mobiler i mobilskabet ved starten af hvert modul. Alle mobiler skal afleveres i skabet, og det er således ikke tilladt at være i besiddelse af en mobil i løbet af et undervisningsmodul. Det er ligeledes ikke tilladt at aktivere internetdeling på mobilen. Elever må i undervisningen og under diverse undervisningsaktiviteter kun anvende deres bærbare computer til undervisningsrelateret brug. En lærer kan beslutte, at elevers computere skal være slukkede/nedklappede i kortere eller længere tid. Undtaget fra disse regler er undervisningssituationer, hvor en lærer inddrager mobiltelefoner og computere som et redskab i undervisningen, og giver eksplicit tilladelse til at omgå en eller flere regler i et bestemt tidsrum. Overtrædelser af reglerne vedr. mobiler og computere kan medføre sanktioner i henhold til §5.4

5.1.7 Overholdelse af skolens regler vedr. billede- eller lydoptagelse på skolen
Elever må ikke foretage billede- og lydoptagelse på skolen med mindre det foregår som et led i undervisningen og efter læreren anvisning.

Rektor kan dispensere fra denne regel.

5.1.8 Overholdelse af skolens ryge- og snusforbud i skoletiden
På Nyborg Gymnasium er der indført røg- og snusfri skoletid jf. Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer (se § 7. og § 7a). Det betyder konkret, at elever og ansatte ikke må medbringe, ryge eller anvende tobaksvarer, snus, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter fra skoledagens start kl. 8.15 til kl. 16.45, hvor det sidste undervisningsmodul slutter. Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område, og man må derfor heller ikke forlade skolens område og ryge i arbejds- eller skoletiden. Kostelever må endvidere heller ikke ryge på skolens eller kostskolens matrikel efter skoletid (se separat handleplan i kostskolens regler).

Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne og informere ledelse, kostskoleleder eller studievejledere, hvis man oplever brud på reglerne.

Handleplan og sanktioner i forbindelse med brud på reglerne om røgfri undervisningstid

Første gang reglen overtrædes får eleven en mundtlig advarsel af uddannelseslederen og reglerne gennemgås og indskærpes overfor eleven. Overtrædelsen registreres i elevsag.

Anden gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale med elevens studievejleder, som giver pædagogisk tilrettevisning og anviser rygestopkursus gennem Nyborg Kommunens sundhedsafdeling. Den pædagogiske tilrettevisning og samtalen registreres i elevsag.

Tredje gang reglen overtrædes får eleven en skriftlig advarsel, og det indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Overtrædelsen registreres i elevsag.

Fjerde gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale med rektor med henblik på midlertidig bortvisning i op til 10 dage.

Femte gang reglen overtrædes bortvises eleven permanent fra skolen.

5.1.9 Overholdelse af skolens forbud mod indtagelse af alkohol

Det er ikke tilladt at medbringe og indtage alkohol på skolen eller at møde op på skolen i påvirket tilstand. Det samme gør sig gældende på ekskursioner og studierejser og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen. Rektor kan i forbindelse med særlige arrangementer som skolens fester og elevcafeer dispensere fra reglen.

5.1.10 Overholdelse af skolens forbud mod euforiserende stoffer

Der gælder et forbud mod rusmidler på skolen. Det er ulovligt i henhold til dansk narkotikalovgivning og kan medføre øjeblikkelig og permanent bortvisning fra skolen samt politianmeldelse. Det betyder, at det ikke er tilladt at medbringe, indtage, besidde, udveksle eller være påvirket af rusmidler eller euforiserende stoffer af nogen art:

 • i skoletiden, ved arrangementer og aktiviteter i skoleregi, ved skolefester, på hytteture, ekskursioner og studieture.  Dette gælder uanset om undervisningen eller den øvrige skolerelaterede aktivitet foregår på eller uden for skolens område,
 • på skolens område i øvrigt, og
 • på steder og i sammenhænge, hvor eleverne kan forbindes med at være elev på skolen

Ved ”rusmidler” forstås hash og euforiserende stoffer i øvrigt.
Hvis der er konkret mistanke om, at en elev har overtrådt forbuddet mod rusmidler og fremstår påvirket kan rektor eller en ledelsesrepræsentant kræve, at eleven lader sig teste for rusmidler.
Se handlingsplan her.
5.1.11 Overholdelse af skolens kodeks for digital adfærd
Alle skal udvise god og respektfuld digital adfærd og it-etik. Det er forbudt at anvende sociale netværk og medier på en måde, som kan opleves som krænkende og nedværdigende for elever, lærere og ansatte ved skolen. Det er fx forbudt at dele billeder af andre uden deres samtykke.
5.1.12 Elevadfærd uden for institutionen

Ordensreglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Nyborg Gymnasium.

5.2 Regler for anvendelsen af skolens computere og netværk
Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde. Det er strengt forbudt at ændre maskinernes opsætning og at installere programmer på dem. Alle skal overholde god it-etik på nettet. Man må således ikke sende anonym e-mail eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Almindelige danske og internationale love og regler om brug af nettet, og ophavsret mm. skal overholdes af brugeren.

Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering mm.). Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, brugeren foretager. Alle brugeres aktiviteter på netværket registreres i systemets logfiler, så de i tilfælde af misbrug kan spores.
Mad og drikke må ikke medbringes og indtages ved skolens computere. Brugernavne og passwords til skolens it-systemer er personlige og må aldrig oplyses til andre. For brugere af skolens trådløse netværk på egne computere gælder samme regler.
Skolens elevnetværk er tilgængeligt for alle elever. Via netværket er man forbundet til internettet gennem en firewall, der begrænser adgangen til ikke-skolerelevante aktiviteter på nettet. Det er kun tilladt for skolens elever at tilslutte dette netværk.
En lærer kan dog dispensere fra denne regel i et kortere tidsrum, hvis der er behov for særlig adgang til internettet som firewall’en ikke tillader. Ethvert forsøg på at omgå denne firewall, herunder tilslutning til andre netværk end elevnetværket, betragtes som et brud på skolens ordensregler og kan medføre sanktion i henhold til §5.4

5.3 Regler for adfærd på ekskursioner og studierejser
Studieture og ekskursioner er undervisning, der foregår uden for skolen og på sådanne ture har eleven pligt til

 • At møde rettidigt til samtlige programpunkter og hjemkomsttidspunkter. Af hensyn til elevernes sikkerhed fastsætter det enkelte lærerteam det tidspunkt, hvor klassen samles på hotellet om aftenen. Det vil som regel være kl. 23.30. Lærerteamet kan dog dispensere fra dette tidspunkt i særlige tilfælde
 • At deltage aktivt i de daglige programpunkter. Studierejsens faglige indhold indgår i eksamenspensum, og aktiv deltagelse er derfor obligatorisk
 • At respektere regler for ro og orden på rejsen og på hotellet samt at følge lærerens anvisninger og påbud uden diskussion
 • At opføre sig som en god repræsentant for skolen og for sit land
 • At overholde skolens ordensregler for god opførsel
 • På Nyborg Gymnasium er studierejser 100% alkoholfrie, derfor er indtagelse af alkohol ikke tilladt. Ved overtrædelse af alkoholreglerne, medfører dette i første omgang en dags karantæne på værelset og en dags hjemsendelse fra undervisningen ved hjemkomsten, samt udelukkelse fra to skolefester. Ved gentagelse medfører dette hjemsendelse for egen regning og udelukkelse fra fester resten af skoleåret
 • Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er forbudt og vil medføre øjeblikkelig hjemsendelse og bortvisning fra skolen jf. skolen ordensregler herom
 • Eleverne færdes på eget ansvar uden for det skemalagte program. Dette gælder også, hvis læreren er forhindret i at være sammen med eleverne, f.eks. ved gruppeprojekter. Det indskærpes, at eleverne altid færdes mindst to sammen, når de er ude på egen hånd
 • At tegne en rejseforsikring (inklusive bagage)

Overtrædelse af disse regler medfører hjemsendelse for egen regning.

I forbindelse med studierejser til udlandet og flere dages ekskursioner i Danmark skriver eleven under på (og hvis eleven er under 18 år elevens forældre), at man er indforstået med overholdelse af ovenstående regler.

5.4 Sanktioner ved overtrædelse af ordensreglerne

Hvis en elev overtræder skolens ordensregler, vil eleven få tildelt en pædagogisk tilrettevisning ved skolens rektor.

Finder skolens rektor, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, kan følgende sanktioner iværksættes:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

4) Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Overtrædelse af skolens regler angående mobiltelefoner kan resultere i fratagelse af mobiltelefonen i resten af dagen eller indtil næste dag. Læreren afleverer da mobilen på kontoret med en seddel der angiver elevnavn og klasse. På kontoret bliver mobilen opbevaret forsvarligt, og eleven kan efterfølgende hente mobilen på kontoret. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden.

5) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd. Institutionen træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Institutionen giver ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i det pågældende fag eller fagene, og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i faget eller fagene bortfalder.

6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. Institutionen træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.

7) Bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

8) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Nyborg Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

 1. Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 1. Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

6. Betingede sanktioner

Nyborg Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Nyborg Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 1. Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 2. Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.
6.1 Forvaltningsretlige principper

Når Nyborg Gymnasium træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af studie- og ordensreglerne, bortset fra en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning, gælder følgende regler, uanset om institutionen ikke er en del af den offentlige forvaltning.

 1. Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning. For elever, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører institutionen forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, behandling og afgørelse.
 2. Institutionen træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af institutionens studie- og ordensregler.

7. Klage over skolens afgørelse ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Nyborg Gymnasiums afgørelse vedrørende en elevs overtrædelse af institutionens studie- og ordensregler eller bekendtgørelsen kan påklages til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. Fristen er dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning, for en klage over en advarsel (bekendtgørelsens § 5, stk. 2), eller en afgørelse om hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, eller en afgørelse om midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage eller et forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande (bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1-3).

Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Institutionen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender institutionen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Adgangen til at klage over en bortvisning, (jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 8), er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

Elever på det toårige IB Diploma Programme er ikke omfattet af denne klagemulighed over rektors afgørelse. Det skyldes, at Undervisningsministeriet ikke har noget tilsyn med IB. Men skolen følger reglerne om høring af elever og forældre, inden den træffer endelig afgørelse om en advarsel eller en sanktion.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content