SØG

Samfundsfag B

Faglige mål og fagligt indhold
Det centrale mål på B-niveau er, at du skal lære at anvende samfundsfaglige metoder, begreber og sammenhænge til at redegøre for/undersøge/diskutere relevante, aktuelle og konkrete problemstillinger. Det er vigtigt at du er/bliver interesseret i at følge med i, hvad der sker i verden gennem aviser, nyhedsudsendelser på tv m.v. – for at kunne forbinde begivenheder og tendenser med faglig viden – og selv vurdere og tage stilling til synspunkter og begivenheder.

Du vil lære at skelne mellem forskellige typer af udsagn og argumentere ud fra forskellige synsvinkler – samt at formulere samfundsfaglige spørgsmål, og selv finde materiale til at undersøge og vurdere disse spørgsmål. (et eksempel på et sådan spørgsmål kunne være: Giver større velstand større velfærd/lykke?)

Du vil lære at arbejde undersøge og vurdere forskellige typer materiale – tekster, tabeller, billeder m.m.
Du vil lære at kunne anvende viden om samfundsfaglige metoder, begreber og sammenhænge til at redegøre for/undersøge/diskutere relevante, aktuelle og konkrete problemstillinger.

Der lægges vægt på at skelne mellem problemstillinger på individplan og på det samfundsmæssige plan, herunder hvornår problemer på individplan bliver til samfundsmæssige problemer. Det faglige understreges ved, at du skal kunne anvende begreber og enkle teorier til at forklare samfundsmæssige sammenhænge. Ved en enkel teori forstås en generel årsagssammenhæng mellem få variable indenfor et afgrænset område.

Skriftligt arbejde
Der skal udarbejdes mindst to projekter, som er en del af grundlaget for den mundtlige prøve. Der vil desuden være mindre skriftlige arbejder, som skal gøre dig i stand til at formidle dig skriftligt i faget.

Kernestof
Dette er de hovedemner samfundsfag på B-niveau vil beskæftige sig med:

Sociologi

 • identitetsdannelse og socialisation
 • massemedier og politisk meningsdannelse
 • social differentiering og kulturelle mønstre

Politik

 • politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
 • demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet
 • magtbegreber
 • forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU

Økonomi

 • velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
 • det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU
 • globaliseringens betydning for Danmark

Metode

 • komparativ metode og kvantitativ og kvalitativ metode.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content