SØG

Tysk A (fortsætter)

Målet med undervisningen er at sætte dig i stand til at forstå talt tysk, når der tales standardsprog, samt at læse, forstå og fortolke både nyere og ældre tekster.

Undervisningen vil med forskellige typer af tysksprogede tekster (skønlitterære og sagprosatekster som aviser, ugeblade, historiske tekster mm) hjælpe dig frem til at beherske et forståeligt, nuanceret og sammenhængende tysk, så du kan samtale om de læste tekster samt tage del i diskussioner og argumentere for dine standpunkter på tysk.

Der vil derfor blive lagt vægt på, at du tilegner dig et omfattende og varieret ordforråd og en stor sproglig bevidsthed.

Udover at arbejde med det tyske sprog vil undervisningen også give dig indblik i udvalgte sider af de tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold, samt hvad der aktuelt rører sig i disse lande (Tyskland, Østrig og Schweiz). Her er det naturligt at inddrage tyske TV- og nyhedsudsendelser.

Tysk vil indgå i projekter med andre sprogfag og samfundsfag med henblik på at perspektivere det gennemgåede stof.

Det skriftlige arbejde skal bl.a. tjene til at udbygge din sproglige bevidsthed.

Undervisningen i tysk tager selvfølgelig udgangspunkt i dit nuværende faglige niveau og vil blive tilrettelagt sådan, at du har alle forudsætninger for at udvikle dit tysk og udvide kendskabet til de tysksprogede lande, hvis du møder motiveret og med åbent sind.

Arbejdsformerne vil naturligvis variere, men alle have fokus på at udvikle din evne til at samtale på tysk.

It vil lige fra starten spille en central rolle både i undervisningen, til informationssøgning, i dit hjemmearbejde og din kommunikation med klassekammerater og lærere.

Der er i læsepensum ikke krav om et bestemt sidetal, men arbejdet organiseres i 8-10 forskellige emner, der aftales på klassen, og som giver mulighed for samarbejde med andre fag.

Eksamen
Der afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen hvor du på baggrund af et ukendt materiale prøves i evnen til at forstå og kommunikere på tysk.

Den skriftlige prøve er en oversættelse fra dansk til tysk eller et resumè på tysk af en dansksproget tekst samt en prøve i fri skriftlig udtryksfærdighed på baggrund af tekstmaterialet.

Den mundtlige prøve er todelt: først en præsentation på tysk af et tysksproget materiale med relation til de læste emner, dernæst en prøve i tekstforståelse, dvs. oversættelse til dansk og referat på dansk af en tysksproget tekst.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content